D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : II. Sándor czár
B e s o r o l á s i   c í m : 2. Sándor czár
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 15. sz. (1855. április 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egészalakos kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : uralkodó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Sándor (Oroszország: cár), II. (1818-1881)
V I A F I d : 51698037
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Oroszország
G e o N a m e s I d : 2017370
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1855
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Sándor czár.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Miklós czárnak folyó évi márczius 2-án bekövetkezett rögtöni halála után, annak legidősb fia Sándor foglalá el az orosz birodalom trónját. E férfiu az, kire most a világ szemei függesztvék, ki hivatva van ama nagy munkát befejezni, melly évek óta tartja forrongásban Európát s mellyet boldogult atyja óhajtott czélhoz nem vezethetett. Világbéke vagy világháboru! - mellyik legyen a mai nemzedék osztályrésze, ennek eldöntése leginkább az uj orosz czár akaratától, elhatározásától függ.
II. Sándor 1818. april 29-én született, tehát épen most éri el életének 37-dik évét, most van legszebb férfikorában. 1841 óta házasságban él Mária hesszeni német herczegnővel, kitől eddig öt gyermeke van, u. m. Miklós, Sándor, Vladimir, Elek és Mária. Különben a czár eddigi életéről kevés lett köztudomásuvá. Miklós czár halála után bebizonyult, hogy Sándor az utóbbi 10 év alatt atyja politikájába teljesen be volt avatva s kormányrendszabályaiban folytonosan részt vett, ugy hogy azon vélemény kezdett lábra kapni, mikép az uj czár is a réginek utján fog haladni. ... (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. április 15.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : II. Sándor (oroszul: Александр II; teljes neve Alekszandr Nyikolajevics Romanov Александр Никола́евич Романов; Moszkva, 1818. április 29. - Szentpétervár, 1881. március 13.). Orosz cár 1855. március 3-ától egészen 1881-ben történt meggyilkolásáig. Uralkodása alatt reformokat próbált bevezetni, amelyek azonban csak alig javítottak valamit az életszínvonalon, és elidegenítették tőle az arisztokráciát. Halálával a reformok kérdése lekerült a politikai napirendről. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: II. Sándor orosz cár
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : II. Sándor orosz czár vezérkarával Plevna ostrománál : Verescsagin festménye után
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1788x2592 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella