D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az ivándai forrás
B e s o r o l á s i   c í m : Ivándai forrás
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 17. sz. (1855. április 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Hidrogeológia
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : forrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : forrásvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ásványvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az ivándai forrás.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ivándai ásványos forrás.
Magyarország nagy számú ásványos vizei között ujabb időkben legnagyobb hirre kapott az ivándai keserü viz, mellynek gyógyerejéről több izben olvashattuk bel- s külföldi lapokban tekintélyes orvosok kedvező nyilatkozatait. Ugy hiszszük, olvasóink szivesen veendik e forrásnak némi rövid ismertetését.
Az ivándai kut, melly négy órányira fekszik Temesvártól, sem fürdőintézettel, sem más egyéb fürdői készülettel nem bir, s mintegy 16 év óta ismeretes. Kivevén a szállitási helyül szolgáló néhány lakházat, s a kuttól ide vezető vaspályát, mellyet a forrás tulajdonosa, temesvári kereskedő Nagy Mihály épittetett, nincs az egész környéken semmi, a mi arra mutatna, hogy az itteni vizet az egész birodalomba, távol külföldre, sőt tengerentuli vidékekre is szokták széthordani.
1843-ig csak a közel környék ismerte az ivándai vizet. A nevezett évben történt, hogy a Temesvárott összegyült magyar orvosok és természetvizsgálók társasága vegyészi nyomozás alá vette, s ezáltal nyert először is tudományos jelentőséget. - Illy vizzel telt palaczkokat küldött a tulajdonos a pesti egyetemi orvosi karhoz is, s az itten tett vizsgálat olly kedvező eredményü volt, hogy 5 év óta számos gyakorló orvos gyógyszerül ajánlja.
...
A ivándai viz gyógyhatása sokszorosan kitünt mind a pesti nyilvános gyógyintézetekben , mind pedig a bécsi cs. k. közkórházban. Dr. Balassa Pesten hatásosnak találta aranyeres bántalmaknál, dr. Hebra Bécsben bőrkiütéseknél, dr. Wachtel Pesten ártalmatlan hajtószernek gyermekágyi láznál, dr. Viszánik Bécsben agyvértolulásnál, szélhüdésre hajlandóknál, gyomor- és bélhuzam bajoknál, váltóláz utáni lépdagoknál stb.stb. Mások ismét más bajokban találták hasznosnak, miket itt egyenként elősorolnunk nem lehet. A közzé tett nyilatkozatokból kitünik, hogy az ivándai viz egyike a leghatásosabb oldószereknek. Egy-két, legfölebb 2 pohár e vizből igen szelid oldószernek bizonyult be, melly az emésztést nem zavarja, könnyen türhető és sem csikarást, sem más fájdalmakat nem okoz. Azonkivül ize is ollyan, hogy annak kellemetlensége felett a betegek soha sem panaszkodtak.
Mint tudjuk, e viz kelete napról napra növekedik, annyira, hogy a mult évben 80,000 palaczk jött belőle forgalomba, s folyó évben már 30,000 palaczkra történt megrendelés Bécsből. E körülmény arra birta a forrás tulajdonosát, Nagy Mihály urat, hogy eddigi füszer- és vegyes kereskedésével felhagyjon, s ezentul kevés czikkeli nagykereskedését üzhesse, mellyek között legnevezetesebb az ivándai keserü viz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. április 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ivánd románul Ivanda, falu Romániában, a Bánságban, Temes megyében.
Temesvártól délnyugatra, Párdánytól északkeletre Torontálgyülvész és Szerbszentmárton közt fekvő település.
...
A trianoni békeszerződés előtt Torontál vármegye Párdányi járásához tartozott.
...
Keserűvízforrás - vizét a 20. század elejének adatai szerint "Ivándi Mars keserűvíz" néven hozták forgalomba. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Ivánd
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ivánd
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2006x888 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella