D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_25_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lord John Russell
B e s o r o l á s i   c í m : Lord John Russell
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 21. sz. (1855. május 27.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszterelnök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arisztokrata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Russell, John (1792-1878)
V I A F I d : 44473781
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagy-Britannia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lord John Russell.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lord John Russell rég és sokszor emle­getett név a politi­kai világban; de aligha gerjesztett egész hosszu politi­kai pályáján több fi­gyelmet, mint a legutóbbi időkben, a török-orosz viszályok kezdetétől fogva, egészen a bécsi konferencziák befejezéséig.
...már 1819-ben, tehát 27 éves korában, feltönő tagja volt az al­sóháznak, a midőn tüzes harczot kez­dett az angol törvények számos ószerü visszaélései ellen, és ezen harczot szakadatlanul folytatta, akár csak egyszerü parliamenti tag volt, akár mint miniszter állott a kormányon.
...
Jelenleg a Palmerston-minisztériumban a gyarmatügy tár­czáját kezeli s legutóbbi politikai pályájának talán legfontosabb része a bécsi konferencziára küldetése, mellyben hogy miképen viselte magát, azt a "Politikai újdonságok" körülményesen közölték. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. május 27.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: John Russell, 1st Earl Russell
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lord John Russell, afterwards earl Russell (1792-1878)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : John Russell, 1st Earl Russell (1792-1878; Prime Minister)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1800x2155 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella