D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1855_pix_Oldal_36_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Marseille és kikötője
B e s o r o l á s i   c í m : Marseille és kikötője
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-06-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 2. évf. 30. sz. (1855. julius 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Természeti földrajz
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kikötő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tenger
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Marseille
G e o N a m e s I d : 2995469
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Marseille és kikötője.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Toulon és Marseille.
Mióta a török-muszka háboruban tettleges részt vesznek a francziák, igen gyakran előfordul a hirlapi tudósitásokban Toulon, de kiváltképen Marseille tengeri városok neve. Ennek egyszerü oka az, hogy Krimiában a francziák mindent tengeren szállitanak, s kiinduló pontul azon két város hires kikötői szolgálnak.
Azért itéltük érdemesnek mind a kettő rajzát olcasóinknak bemutatni, s nehány sorban megismertetni.
Toulon a mostani hadviselésben valóságos fő éltetőere a franczia tengeri hadseregnek. ...
...
Marseille Toulon után legnevezetesebb kikötővel bir a franczia birodalomban. E város szinte nagyon régi származásu. - Régi irók könyveiben Massilia név alatt fordul elő. Valamint amaz hadi, ugy ez kereskedelmi tekintetben foglal első helyet a franczia kikötők között, távirati sokágu összeköttetéseire nézve pedig talán legfontosabb város az egész országban. - Olly bájos helyzete van Marseillenek, hogy a feléje közelgető tengeri utas alig tud nálánál szebbre emlékezni, s többnyire nagyságát is tulbecsüli a városnak, melly fölött a háttérben levő hegyhátakon mindenfelől gyönyörü nyárilakok fehérlenek kisebb nagyobb távolságból. Csak az kár, hogy e különben gyönyörű tájképnek nagyon szüken juttatott a növényország, viruló szőnyegeiből.
A város csaknem patkó alakban kanyarodik a kikötő körül, melly sokkal többet köszön a természetnek mint az előbbi, s minthogy az emberi szorgalom is sok évszázadon át tatarozza, tökélyesiti, nem csuda, hogy a legjelesebb világkereskedelmi kikötők sorában áll.
Valamint Toulonban a sok katonáról hamar ráismerhetni a hadi tengeri városra, ugy Marseille-t a világ mindenféle népeinek tarka csoportjaiból azonnal kereskedelmi tengeri városnak kell tartani.
Nagyon sok van Marseilleről a történet lapjain feljegyezve, mert élénk lakosai mindig részesek voltak a nagyobb eseményekben, de kiváltképen ama nagy franczia mozgalomban, mellyre I. Napoleon császársága következett, olly szerepet juttatott e városnak a harczistcnnő, mellynél fogva nem egyszer piroslottak utczái a polgárvértől. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1855. julius 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Marseille Franciaország második legnagyobb városa és legnagyobb kikötője, Európa ötödik legnagyobb kikötője[2], Provence-Alpes-Côte d'Azur régió és Bouches-du-Rhône megye székhelye. ...
A várost az Égei-tengeri Phókaiából, a mai İzmir tartományból érkezett görög hajósok alapították Kr. e. 600-ban Μασσαλία (Masszalía) néven. Erről az időszakról keveset tudunk, csak legendák maradtak fenn. Később az etruszkok, a karthágóiak és a kelták fenyegetése miatt a rómaiakkal szövetkeztek. Ez fellendítette a kereskedelmet, mivel Masszalia közvetítő szerepet játszott a római és a gall piac között. Függetlenségét Julius Caesar alatt vesztette el, miután egy polgárháborúban rossz oldalra állt.
Marseille kikötőjéből indult 1347-ben a fekete halál európai pusztítása.
A 19. században az ipari fejlődés és a francia gyarmatosítás fellendítette a tengeri kereskedelmet, ami hozzájárult a kikötőváros fejlődéséhez. Itt rendezték meg 1906-ban és 1922-ben az első nagy sikerű francia gyarmati kiállításokat.
1962-ben több százezer elkeseredett algériai hazatelepülő érkezett a városba, rányomva bélyegét a közhangulatra. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Marseille
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Toulon
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3050x1829 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
A z   a d a t r e k o r d r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A főcímet a katalogizáló adta.
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella