D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A dévai várrom
B e s o r o l á s i   c í m : Dévai várrom
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 9. sz. (1861. márczius 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erőd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : várrom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Déva
G e o N a m e s I d : 679452
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A dévai várrom.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Erdély délnyugati felében, a Maros balpartján terül a kis Déva városa (németül: Schlossberg). Belőle nyugatra kerek hegy emelkedik, előfoka egy előnyuló hegygerincznek : ezen van Déva vára. E vár gyönyörű látványt nyujt, hazánk legszebb tájképei egyikét; a Maros-parttól messze fenn, mint egy oda ejtett korona, mint sasfészek setétlik. Alatta országut megy el.
E vár őskora ismeretlen. Azon várak közé tartozik, melyeket a nép tündérek által épitett. A néprege szerint a tündérek itt most is minden hét évben megjelennek.
A hagyomány Decebal, dák királyt tartja épittetőjének. A tán utolsónak nevezhető sáncz-káplárné 1849. tavaszán egy titkos falazatot mutatott kelet felől, azon megjegyzéssel, hogy Decebal Trajanustóli legyőzetése után, midőn e várban is körülvétetnék, e titkos uton akart menekülni. Ezen hagyomány akkora hitellel bir, hogy azon helyen egy, a kőszirtbe simitott kőtáblát is mutata, mint a melyre mérnök őrnagy Góró ezen hagyományt akarta volna korunkban metszeni; de halála meggátolá.
Vannak olyak is, kik római várnak tartják. Egyébiránt rajta semmi régi felirat, semmi épitészeti styl nincs, miről keletkezése korára lehetne következtetni.
A történet múzsája sokáig hallgat róla. Legelőbb a Hunyadiak korában emlittetik, mikor Erdély erősségeihez számittaték. Ugy tartják, hogy magyar származású királyaink idejében a vajdák lakhelye lett volna. Később is I. Ferdinánd Dobó István egyik vajdájának Dévát jelelte ki lakhelyül. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. márczius 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Déva vára hajdani erődítmény az Alsó-Marosmentén, a Déva város fölé emelkedő hegyen, egy 250 méter magas sziklán.
Déva vára kicsiny, jelentéktelen erősség volt az Erdély szívébe vezető úton, a Maros bal partján. Hadi értéke igazán csak a 17. században volt, mikor Várad elfoglalása után egyedül ez a vár állhatott ellen egy esetleges további török inváziónak - a helyzet azonban gyorsan változott, és szerepe egyre csökkent, bár teljesen csak a 18-19. század fordulóján veszítette el jelentőségét. Ma romos állapotban van. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Déva vára
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pallas nagy lexikona: Déva
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Déva vára
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2201x1638 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella