D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Pestvárosi kerülő
B e s o r o l á s i   c í m : Pestvárosi kerülő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 10. sz. (1861. márczius 10.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Bűnmegelőzés
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Egyéb fegyveres testületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : rendőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : járőr
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mezőőrség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : rendőrkutya
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovaskép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz. közepe
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Pestvárosi kerülő.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Fővárosunkban, hol az összeütközésekre több alkalom kinálkozik, hol a helyi viszonyok rendezését ezernyi érdekek követelik, s a személy- és vagyonbiztonság kiáltó szükséggé válik, mert annak megsértésére százszorta több alkalom kinálkozik, Pest városában, mondjuk, végre komolyan hozzálátnak a városi rendőrség szervezéséhez. Az illető hivatalok szabad választás utján be vannak töltve ismeretes erélyes férfiak által; kivánatos tehát hogy müködésüknek végre hatáskör is nyiljék s mindenekelőtt a kellő segédszemélyzet is kiállittassák s fölszereltessék.
...
Meg kell emlitenünk, hogy mindez eddigelé leginkább csak a papiroson van s igen óhajtandó, hogy mielőbb életbe is lépjen. Ugy halljuk, hogy a gyalog poroszlók egyenruhája már megvan alapitva (kék attila, világos vörös zsinórzattal) s talán nemsokára látni is fogjuk utczáinkon. - Eddig még csak a lovas kerülők végeznek szolgálatot, s mintegy az alkotmányos rendőrség első példányának bemutatásául közöljük itt egy ily uj pestvárosi kerülő hiven talált rajzát. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. márczius 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pestvárosi kerülő
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A fővárosi rendőrség államosítása és a Thaisz-korszak (1873-1884)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pallas nagy lexikona: Mezőrendőrség
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1896x2107 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella