D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gróf Teleki László
B e s o r o l á s i   c í m : Gróf Teleki László
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-31
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 11. sz. (1861. márczius 17.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Teleki László (1811-1861)
V I A F I d : 27958110
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gróf Teleki László.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Született 1811. febr. 11-én Pesten. A házi magánoktatás után a pesti és berlini egyetemeken végzé tanulmányait. Már 1837-ben tagja lőn a m. tud. Akadémiának, és Fogaras vidéke követül választá az erdélyi országgyűlésre. 1842. megjelent "Kegyencz" czimü tragödiája a nemzeti szinpadon tetszéssel adatott s oly költői tehetségről tőn tanuságot, mely következetes ápolás mellett bizonyosan a legszebb eredményekhez vezetett volna az irodalmi téren is. A magyar országgyülésen 1843-ban jelent meg először a főrendi táblánál, hol a reformpártnak csakhamar egyik hatalmas vezére lőn. Az iránta nyilatkozott közbizalom jeleként magyarázható, hogy az 1844-ben alakult "Védegylet" országos elnökévé választatott s ily megtiszteltetés érte a pesti "Nemzeti (később ellenzéki) Kör" kebelében is, melynek több évig elnöke volt. (Olvasóink tudják, hogy a most fennálló Nemzeti Kör szintén gróf Telekit választá tiszteletbeli elnökéül). - 1847/8-ban a főrendi táblánál foglalta el székét, az 1848-i nemzeti gyülésen azonban mint Pestmegye egyik képviselője az alsó-ház egyik legtiszteltebb tagja volt. Ez év nyarán történt, hogy Magyarország az akkori franczia köztársaságnál is képviseltetni akarván magát, az országgyülés, királyi jóváhagyás mellett, gróf Telekit választá meg e fontos állomásra.
1849-ben september elején érkezett Párisba s állomását az események borultaig hiven betölté. A világosi katastropha után e hivatalos jelleme megszünt ugyan, de gróf Teleki folyvást Párisban maradt, a journalistikai s társadalmi téren kifejtett buzgalma által igyekezvén az elnyomott szent haza fájdalmait eloszlatni. A franczia kormánykörökben, sőt az udvarnál is gyakran megjelenvén, s nyilvános müködése által is nagy népszerüségre tevén szert, nagyrészt az ő fáradhatlan buzgalmának köszönhetjük, hogy a magyar nemzet jogviszonyai s európai állása felett tisztultabb nézetek kezdtek terjedni a francziák között. Időközben gyakran fordult meg Olaszországban és Sveiczban - mindenütt életének czélja, a haza megmentésének módja körül fáradozva. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. márczius 17.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Széki gróf Teleki László (Pest, 1811. február 11. - Pest, 1861. május 7.) magyar politikus, író. A Magyar Tudományos Akadémia levelező, rendes majd tiszteleti tagja. Az Ellenzéki Kör elnöke. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alatt és az azt követő években a magyar önállóság ügyének egyik legaktívabb és talán legeredményesebb külföldön tevékenykedő képviselője. A Magyar Nemzeti Igazgatóság tagja. A Határozati Párt vezetője. 1861-ben az uralkodónak adandó országgyűlési válasszal kapcsolatos vita előestéjén otthonában öngyilkosságot követett el. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Teleki László
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Teleki László gróf arczképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gróf Teleki László, Székely-Udvarhely követe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Teleki László gróf
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1349x1683 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella