D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_02_pix_Oldal_16_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az első olasz parlament megnyitása (Turinban, február 18-án 1861.)
B e s o r o l á s i   c í m : Első olasz parlament megnyitása (Turinban, február 18-án 1861.)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-14
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 14. sz. (1861. április 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Más országok politikai élete
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Európai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : országház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : parlamentii ülés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : olaszok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Turin
G e o N a m e s I d : 3165524
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1861. február 18.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az első olasz parlament megnyitása. (Turinban, február 18-án 1861.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az épület, melynek ülési termét rajzunk hozza, Palazzo Carignano nevet visel, s ezelőtt a királyiház mellékágainak szolgált lakásul. 1861-ben e palota kijavitására és belső elrendezésére 1 millió frank fordittatott, s ezáltal az ülésterem oly diszes alakot nyert, mely az olasz nemzet gazdagságához s művészi kifejlődöttségéhez egészen méltó.
A terem alakja félkört képez, oldalt kettőssoru páholyokkal, mik közől az alsóban külön helyek vannak fentartva a külföldi diplomatia, s az előkelő vendégek számára; ezen utóbbi helyre csak jegyekkel ellátva lehet belépni: ellenben a felső páholyok mindenkinek nyitva állnak, s csak arra van vigyázat, hogy a tolongás ne legyen nagy; ha a karzatok megtelnek, a nemzetőrök többé senkit sem eresztenek fel a lépcsőkön, mindaddig, mig a hallgatók közől valaki el nem hagyja helyét, s akkor mást bocsátanak be, a ki legelőször jelentkezett. A gyorsirók számára külön hely van szánva, jobbról és balról a szószék mellett.
Rajzunk az ünnepélyes megnyitási jelenetet ábrázolja, a midőn Viktor Emánuel király, a ház leirhatlan lelkesedése között, a trónbeszédet felolvasá. E napra azon helyen, a hol az elnöki tribune szokott állni, két lépcsőnyi magas emelvény állittatott; a falat vörös bársonymenyezet ékesité, a leggazdagabb aranyrojtozatokkal. A király ülve olvasá fel beszédét, s mellette jobbról balról udvarnépe, többnyire katonák foglalák el a földszintet. Az a szemüveges kerek képü államférfi, a király balján, Cavour gróf, a ki mint diplomata, Olaszország egyesitése által a történetekben halhatatlan nevet vivott ki magának. Természetes, hogy a rajzunkban látható kis alakoknál az arcz hasonlatosságát ne keressük. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. 14. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Bécsi kongresszus és a restaurációt követően Piemont kezére került Genova és egész Liguria (Genovai Köztársaság), és elindult az a folyamat, amely alig több, mint ötven év alatt az olasz egység kialakulásához vezet. Torino az olasz egyesítés egyik élharcosává vált: 1861-ben itt választotta a parlament II. Viktor Emánuelt Olaszország királyává. Az egyesült olasz állam fővárosa Torino lett 1861-től 1865-ig, míg Firenzébe nem helyezték át. (Forrás: Wikipédia, http://hu.wikipedia.org/wiki/Torino)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipedia: Palazzo Carignano
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : L'unificazione italiana
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Aula del Parlamento subalpino
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fanfani Enrico: Viktor Emánuel olasz király bevonulása Firenzébe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3214x2750 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella