D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_04_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A főrendek tanácskozási tereme a kereskedelmi testület házában
B e s o r o l á s i   c í m : Főrendek tanácskozási tereme a kereskedelmi testület házában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-19
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 26. sz. (1861. június 30.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Kormányzat, parlament
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : belső épületrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előadóterem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A főrendek tanácskozási tereme a kereskedelmi testület házában.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Azon helyiség, melyben Magyarország főrendei: az ország zászlósai, főpapjai, főispánjai és főnemesei törvényt alkotni összegyülekeznek a jelen országgyülés alatt, korántsem felel meg nagyszerüség tekintetében, egy oly fényes multtal biró testület méltóságának, minő a magyar felsőház.
De tekintve a lefolyt 12 év abnormitását, az országgyülésnek mintegy rögtön keletkezett elhatározását, és - siettetését, s Pest városnak a nagyszerü termekbeni szükölködését és főképen azon körülményt, hogy csak az országgyülés megnyitása elött néhány nappal kezdtek hozzá Pesten készülni; szinte elcsodálkozik az ember, hogy mégis ily izléssel s csinosan lehete a Lloydtársulat nagy termét e czélra elkészíteni.
Az épület, melyben a pesti kereskedelmi testület palotája van, Pest egyik legszebb, legnépesebb pontjain fekszik, a Dorottya-utczának lánczhid felöli végén, homlokzatával az előtte elterülő raktér felé, egyik szárnyával a feldunasorra, másikkal a Dorottya-utczába ereszkedve. ..." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. június 30.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Lloyd-palota tervei 1826-ban készültek, József nádor helyeslése mellett. [...] Bár az első bontási szándékokat átvészelte, a felépülte után azonnal a pesti látványosságok közt szerepelt Lloyd-ot végül utolérte végzete. Végső soron értelmetlenül bontották le az Európa szállóval együtt 1948-ban, hiszen falai sértetlenek maradtak, csak tetőzete pusztult el a világégésben. Egyetlen megmaradt oszlopfője árulkodik a szép időkről, amely ma a Kiscelli Múzeum udvarán látható. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Széchenyi István tér (Budapest)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Lloyd-palota
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A pesti Lloyd-társulat
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A képviselőház ülésterme a nemzeti Muzeumban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lloyd Palota
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2800x2188 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella