D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_10_Kep_0001a.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar viselet történetéből
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar viselet történetéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1. Mátyás király gyalog lándsásai
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 29. sz. (1861. július 21.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonai felszerelés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézifegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lándzsa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magyar viselet történetéből : 1. Mátyás király gyalog lándsásai.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A lándsások eredeti alakjai Bécsben a polgári fegyvertárban láthatók, felállitva a többi német fegyveresek alakjai között. - A magyar lándsás fején taréjos vassisak van ellenzővel, és nyakvédő lemezettel ellátva; termetét fehér bőrdolmány és nadrág fedi; lábain hosszu és fölül letürt száru csizma van; derekát és felső karjait sodronying fedi, vállain és mellén lemezes vaspánczélt visel; oldalán hosszú egyenes kard; jobb kezében hosszunyelü hellebard; baljában pedig festésekkel és Mátyás nevének kezdő betüjével diszitett, hosszas négyszögü paizst tart.
Az első kép második alakja szintén Mátyás idejebéli horvát gyalog lándsást ábrázol, az előbbenihez mindenben hasonló öltözetben, kivévén, hogy lábszárait világoskék szüknadrág és bocskor fedi.
Bár ezen két alakon a magyar öltözet sajátságaiból kevés látható, s kivált vértezetök és fegyverzetök inkább a nyugatira, mint a keletire emlékeztet, de valószinü, hogy Mátyás a hadsereg szervezésénél a hadviselésben az előbbre haladt nyugati szokásokat vette mintául." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. július 21., 1861. augusztus 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Zarnóczky Attila: Mátyás király katonái : Könnyűgyalogság támadása
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fegyverek Mátyás Király korában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mátyás seregének viselete és fegyverzete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar viselet történetéből : 2. Mátyás király gyalog lövészei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1311x1565 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella