D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_14_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A magyar viselet történetéből
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar viselet történetéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 3. Gyalog katonák. 1606-ból. 1703-ból.
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 31. sz. (1861. augusztus 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katonatiszt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ruházat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : öltözködés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lőfegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kézifegyver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A magyar viselet történetéből : 3. Gyalog katonák. 1606-ból. 1703-ból.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Első adat, melyet birunk, Dillich 1606-ban megjelent "Ungarische Cronicá"-jában lelhető, hol több jelmezrajzai közt egy "hajdu" alakja is látható (a mint azon krónika nevezi átalában a magyar gyalogságot). Ezen krónika szerint a hajduk (lásd a mellékelt 3. sz. kép első alakját) magyar kalpagot viselnek, elől hasitott karimával és tollakkal; termetét czombközepig érő dolmány födi, elől két sor zsinórzattal összetartva, derékon széles szijjal körülövezve, - továbbá szük magyar nadrág s rövidszáru topán egészitik ki jelmezét. - Vállait elől a mellén összekötött farkaskaczagány boritja.
Fegyverzete a karabinnál nem sokkal hosszabb rövid puska, kerekes lószerszámmal ellátva, továbbá görbe magyar kard, és rövidnyelü bárd vagy fokos, mely övéhez erősitett vaskarikába van illesztve, végre puskaporszaru, kakasfeszit[ kulcs s más apróbb szükséges eszközök egészitik ki fegyverzetét.
Dillich szerint a hajduk maguk szerelték fel magukat, miért is a szegényebbek csak lándsával voltak fegyverkezve addig, mig maguknak puskát szerezhettek. - Az öltözék szineiről semmi emlités.
Mai képünk második alakja hasonlóképen egy magyar gyalog, közvitézt ábrázol 1703. évből. E rajz az osztrák hadsereg jelmezeinek egy gyüjteményéből van másolva.
E vitéznek kissé magasabb tetejü fövege van tollakkal, rövid, kék dolmánya, sárga zsinórzattal, derekon veres övvel köritve, - veres szük nadrága alant szijas bocskorba van szoritva, válláról hosszu fehér köpenyeg függ alá. - Fegyverzete szintén rövid kováspuska, magyar kard és rövidnyelü bárd, puskapor- és golyótartó táskák. Jobb válláról pedig a bal csipőre, keresztül akasztott szijon függ kivarrott tarsolya." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. augusztus 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hajdu
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyar hadiviselet a XVII. század elejéről
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar viselet történetéből : 2. Mátyás király gyalog lövészei
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A magyar viselet történetéből : 1. Mátyás király gyalog lándsásai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1467x1974 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella