D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az országos tébolyda Budán, a Lipótmezőn. - (Zettl Lajos mérnök terve szerint.)
B e s o r o l á s i   c í m : Országos tébolyda Budán, a Lipótmezőn. - (Zettl Lajos mérnök terve szerint.)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 31. sz. (1861. augusztus 4.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészeti terv
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látványtervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gyógyintézet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az országos tébolyda Budán, a Lipótmezőn. - (Zettl Lajos mérnök terve szerint.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az országos tébolyda Budaváros határán, az ennek regényes hegyei közé vezető ut mellett, a várostól mintegy félórányi távolban fekvő Lipótmezőn épül, melynek szép, nyilt tere ügyesen és czélszerüen szemeltetett ki ez intézet helyiségéül. A terv szerint az épület két emeletből s egy földalatti osztályból (souterrain) fog állani; főhomlokzata homoru (concav) vonalban, az uj országuttal keresztben, Budavár felé lesz forditva; s 14 épületi osztályra, 5 udvarra s több külön kertre fog oszolni. A főhomlokzat óriási hosszasága 112 öl, közepén és két oldalán kiálló részekkel (ressaut), melyeket allegoriai szobormüvek fognak disziteni. Az épület közepén széles kocsiut vezet az igazgatói lakrészhez, melyhez az erkély alatt széles oszlopsoron (korridor) s világos, téres csarnokon át lehet bejutni. E csarnok közepén a kápolnához, s két oldalán a különféle osztályokhoz lesznek a bemenetek.
Az első homlokzat osztálya a "gyógyintézet" számára van rendelve, hova azon betegek jőnek, kiknek felgyógyulásához még van remény; a hátulsó részben lesz az "ápoló-intézet" azon szerencsétlenek számára, kik menthetlenül el vannak veszve, kiknél a lélek örök éjbe sülyedt, de testük folytonos ápolást s felügyeletet igényel. A háttérben lesz a harmadik osztály, a "dühöngők" számára, kiknek osztálya ugy van elrendezve, hogy ezen betegek tombolása a gyógyitás alatt levő többi betegeket ne háborgathassa.
Minden osztálynak külön ét- és dolgozó-termei, fürdői és kertjei vannak. A kertekbe nagy viztartók, medenczék jőnek, miket hideg fürdőkre fog lehetni használni. A zuhanyokkal s gőzzel ellátandó meleg fürdők ivalakban kötendik össze a két főépület-részt a kertben; a fürdőhelyiségek föld alatt lesznek, hogy a többi épületeket ne zavarják s a világosságot felülről, üvegablakokon át nyerendik. A zuhanyi és gőzfürdőkészületet, valamint az egész épület számára elfogadott légfütés eszközeit az e részben jeles nevet kivivott hazai iparosunk, Dobos Ferencz késziti.
Az egész intézet 461 öl hosszu s 294 öl széles tért foglal el, s ennek közelében gondoskodva van külön nagy viztartóról, jégveremről, külön kis gazdaságról, sőt külön gazometerje (gáztartója) s temetője is lesz.
Az épitési költségek 1,155,000 forintra vannak számitva. Az épitészek s mindenféle iparosok, kik a legjutányosabbakul elfogadott árak mellett, az intézet felépitésére s felszerelésére csőd utján vállalkoztak, oda kötelezték magukat, hogy bizottmányilag megvizsgálandó munkáikkal 1863. évig készen lesznek." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. augusztus 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Látogatás a lipótmezei tébolydában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lipótmező
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lipótmezei Nemzeti Királyi Tébolyda
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons : Lipótmezei elmegyógyintézet
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 5845x1386 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella