D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hajnik Pál
B e s o r o l á s i   c í m : Hajnik Pál
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 2. sz. (1861. január 13.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Hajnik Pál (1808-1864)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vezető alkalmazott
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hajnik Pál.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Hajnik Pál született Váczon 1808-ban középsorsu, köztiszteletben álló szüléktől. Iskolái végeztével Pesten az ügyvédi pályának szentelvén magát, e téren szorgalma s tevékenysége által dicséretesen és haszonnal müködött. - Az iránta nyilatkozott közbizalom bizonysága, hogy a Nemzeti Kaszinónak 9 éven át szakadatlanul egyik igazgatója volt. A megyei téren sem maradt ismeretlen: 1845-ben Nyáry Pálnak alispánná, 1847-ben Kossuth Lajosnak Pestmegye részéről országgyülési követté lett megválasztásánál egyike volt a főtényezőknek.
A martiusi napok 1848-ban a tett mezején találják őt. Az ekkor Budapest városa részéről Pozsonyba az országgyülés szine elé, nemkülönben a főherczeg nádorhoz felküldött nagy számu küldöttségek ő vala szónoka.
Az első felelős magyar miniszterium megalakulván, Hajnik Pál csakhamar a belügynél miniszteri tanácsossá, később rendőri osztályfőnökké neveztetett. Az e téren - kivált ama válságos időkben - annyiszor kifejtett hazafiui buzgósága, erélyes, de egyszersmind humánus bánásmódja, bátor elszántsága s bámulatos tevékenysége által Budapest lakóinak s honfitársainak becsülését nagy mértékben kiérdemlette.
Mint a váczi kerület képviselője, a képviselőházat ő is követte Debreczenbe, honnan 1849-ki april végével mint kormánybiztos, és ezután csakhamar mint országos rendőrfőnök Pestre küldetvén, az akkori nehéz időkben s kivált Pest bombáztatása-, Budavárának bevételekor tett ép oly erélyes, mint eszélyes intézkedései által a közügy körül közelismerést vivott ki. Mint rendőrfőnök ritka népszerüségre tudott szert tenni.
A világosi katastropha után Törökországba, innen Párisba menekült, időközben beutazván Görögországot. - 1851-ben Kossuth Lajossal Londonban találkozván, annak társaságában Északamerikába utazott, hol vele, mint az Egyesült-államok vendégével, 18 államot bejárván, 1852-ik év végével dus tapasztalásokkal, legmagasztosb emlékekkel telt kebellel visszatért Európába.
Ez időtől fogva Hajnik Pál Párisban telepedett le családjával együtt, hol mint egy bordeaux-i és champagne-i nagy borkereskedő-ház ügynöke müködött.
1855-ben a párisi nagy kiállitásnál a new-yorki hires Goodyear háznak levén képviselője, e minőségben azon szerencsében részesült, hogy a francziák császárának és a császárnénak felügyelete alatt levő s közfigyelmet ébresztett kautsuk-kiállitás ágában vezetőül és tolmácsul szolgált.
1858-ban 9 évi távollét után amnesztia mellett hazájába visszatért és csakhamar a trieszti átalános biztositó-társaság pesti főügynökségénél az egyik igazgatói állást nyerte el, hol jelenleg s addig, mig az ujabban kifejlődő viszonyok egy, geniusának inkább megfelelő hatáskört teremtendenek, szerényen müködik. - Legujabb kitüntetése, a melyet a közbizalomtól nyert, hogy Pestmegye közelebbi tisztujitásán Nyáry Pál mellett az első alispáni székre Hajnik Pál is ki volt jelelve; s hogy az árvabizottmány egyik elnökévé lőn megválasztva." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. január 13.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Hajnik Pál (rendőrfőnök)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hajnik Pál (1808-1864)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Marastoni József: Hajnik Pál
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1330x1601 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella