D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A kölni uj muzeum
B e s o r o l á s i   c í m : Kölni uj muzeum
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-06-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 34. sz. (1861. augusztus 25.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : középület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Köln
G e o N a m e s I d : 2886242
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Németország
G e o N a m e s I d : 2921044
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1861
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A kölni uj muzeum.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "F. évi april 25-én Köln egy oly temetésnek volt szemtanuja, melyhez hasonlót e város ritkán látott még. Az összes polgárság adta meg a végtisztességet egy sok érdemet szerzett tagjának. Minden rangu és vallásu polgárok a legnagyobb ünnepélyességgel kisérék ki a 65 éves korában kimult Richartz János Henriket, az örök nyugalom helyére. Átalános volt a részvét, beláthatlan a néptömeg azon utczákon, melyeken a gyászmenet haladt...
Richartz egy jómódu s köztiszteletben állt ó-kölni polgárcsaládból származott. Atyja bőrkereskedő volt, kitől öröklött vagyonát fia becsületes munkája és szerencsés számitásai által évek multán annyira megszaporitotta, hogy a város leggazdagabb polgárai közé tartozott...
Richartz, anélkül, hogy valaki sejtette volna, 100,000 tallért adományozott a városnak, egy uj muzeum épitésére, oly feltétellel, hogy a tervkészités és kivitele barátjára, Felten épitészre bizassék. Miután abban történt megállapodás, hogy a muzeum a régi minoritazárda helyére épittessék, Felten terve helybenhagyatott s az épités megkezdődött. Magától értetik, hogy az épitési költségek megszaporodtak. De az adakozó továbbra is bőkezü maradt. Magára vállalta a minoritatemplomnak, melylyel az uj muzeum összeragasztatott, helyreállitási költségeit is, melyek 37,000 tallérra rugtak, s magára a muzeum épitésére több mint 200,000 tallért adott ki.
Megérte ugyan azt az örömet, hogy müvét bevégezve láthatta, de a szándékolt nagy müvészi ünnepélyt, mely alkalommal polgártársai s a német müvészvilág hálaköszönetét lett volna elfogadandó, s melynek oly örömmel nézett elébe, halála megelőzte." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. augusztus 25.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : History: Wallraf-Richartz-Museum
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikimedia Commons : Wallraf-Richartz-Museum
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Osterwald, Georg: Köln, Wallraf-Richartz-Museum
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2771x1587 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella