D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_13_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A "lapis refugii" romjai a Szepességen
B e s o r o l á s i   c í m : Lapis refugii romjai a Szepességen
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-07-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 39. sz. (1861. szeptember 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : romos építmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természeti környezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Káposztafalva
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A "lapis refugii" romjai a Szepességen.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Káposztafalva, németül Kabsdorf, latinul egy régi ezüstpecsét nyomóján nevét igy találjuk: Respublica compositi. Mily furcsa három elnevezés, de meg furcsább, hogy ezen hajdani, valószinüleg még II. Géjza által ide szállitott szász kolónia most tisztán szlávajku, ugy, hogy alig találni még egy pár öreg embert, kik németül tudnak.
...
A város nevezetességét képezi góth épitkezésü temploma, mely hajdanában fallal vala keritve, most pedig feltöltve és hársakkal körülültetve, kellemes sétahelyül szolgál.
...
Legnevezetesb azonban benne, a legnagyobb mintegy 10 mázsás, rendkivüli tiszta hangu harang, melynek "O + rex + gloriae + veni + cum + pace," I. Mátyás királyunk pénzein található betükhöz hasonló fölirás vagyon, és a mintegy kétórányira egy kies, Lethonkő nevü hegyen fekvő, ugynevezett Lapis refugii czimü volt karthausi kolostortemplomból került ide. Azon hegy az hová a tatárok elől a szepesi németek IV. Béla alatt 1241 Rainold grófjuk vezérlete alatt menekülének, s a hegyet kőfallal bekeritvén, 3 évig tartózkodának; a menekülés emlékére 1307. templomot és kolostort épitvén, később oda karthausiakat telepitének. Ugyanazon kolostor 1433-ban és ujra 1453-ban a hussiták által kiraboltatván, 1543-ban pedig Boze vagy Bazó Mátyás rablófőnök által megszállva lőn, mig végre maguk a szepesiek által leromboltatott, nehogy rablócsoportoknak menhelyül szolgálhasson. Mindez csak romjaiban hever most, melynek használható kövei a Savnik mellett levő püspöki kastélyban a Bélik néhai szepesi püspök által góth modorban épült templomhoz használtattak föl." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. szeptember 22. és szeptember 29.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : ... A kolostor és templom romjai magukban véve is érdekesek, de különösen érdemes dolog felzarándokolni a romokhoz az onnan kinálkozó, az egész Szepességre áttekintést nyujtó szép kilátás kedvéért. A 600 év előtt alapított kolostor emlékét az egyházi téren ma is fentartja a praepositura de lapide refugii - a menedékszirt prépostság - címe. (Forrás: A Pallas nagy lexikona)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Pallas nagy lexikona: Menedékszirt
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Létánfalva
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Klášter kartuziánů Skála útočiště, Lapis refugii
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben : A Szepesség és a Magas-Tátra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Káposztafalva
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2254x1675 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella