D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_06_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ghyczy Kálmán
B e s o r o l á s i   c í m : Ghyczy Kálmán
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-08-16
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 48. sz. (1861. december 1.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem általában
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Ghyczy Kálmán (1808-1888)
V I A F I d : 170444351
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ügyvéd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : miniszter
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országgyűlési képviselő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ghyczy Kálmán.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Komárommegyének ... hazafiui erényekkel s jogtudományi és törvényhozói készültséggel biró, amilyen igénytelen, époly erélyes, határozott politikai jellemü fia, a Ghyczy-családnak komárommegyei ágából származott ivadéka, a köztiszteletben állott Ghyczy Ferencz komárommegyei első alispánnak s Szent-Iványi Theklának fia, - született 1808-ik évi február 12-én Komárom városában. Tanulmányait gondos felügyelet alatt s kitünő sikerrel Komáromban és Győrött végezvén, az ügyvédi vizsgát 1828-ban tette le Pesten.
...
1833-ban komárommegyei első aljegyzővé választatott meg, főjegyzői czimmel, s ugyanez évben lépett házasságra Bodorfalvi Baranyay Borbálával, ki boldog házasságát csak egyszer keserité meg, - midőn jobb létre költözve örökbucsut vett szerető férjétől s közös örömük tárgyától, egyetlen fiuktól.
1839-ben megyei főjegyzővé választatott meg az akkor már határozott hazafias jelleménél s törvény tudói képzettségénél fogva köztiszteletben állott férfiu; négy év mulva pedig, 1843-ban mint Komáromvármegye egyik követe jelent meg Pozsonyban az országgyülésen, mely a jeles tollu Ghyczyt kerületi jegyzővé választván meg, ezen minőségében oly tevékenységet fejtett ki és olyan befolyást gyakorolt a törvényhozás akkori nagy feladatainak eldöntésében, hogy már akkor a közvélemény Ghyczy Kálmánt az országgyülési notabilitások közé sorozá, - és pedig nagyon méltán.
...
Megalakittatván a magyar minisztérium, természetes, hogy oly készültségü, munkás és határozott jellemü férfiu, a milyennek Ghyczy Kálmánt ismerték, nem kerülheté ki az uj miniszter figyelmét, s ő a maga részéről honpolgári kötelességének tartotta, elvállalni az álladalmi titkárságot az igazságügyminisztériumban, melyre meghivatott volt. Az 1848-diki pesti nemzetgyülésen mint Komárommegye egyik választókerületének képviselője vett részt, s kettős minőségében 1848-iki september végéig Deák Ferencz igazságügyminiszter alatt, ennek lelépése után pedig deczember végéig maga vezette az igazságügyi minisztérium ügykezelését.
...
Bekövetkezvén az 1861. évi országgyülést megelőző követválasztási mozgalmak, természetes, hogy Komárommegye egyik legünnepeltebb törvényhozói kapaczitását az ottani udvardi kerület választotta meg egyhangulag képviselőül. Az 1861-diki országgyülés képviselőháza pedig egyhangulag Ghyczy Kálmánt választá meg elnökéül, kinek örömkönyekig megindulva, adta át az elnöki széket a ház korelnöke, a dicső emlékezetü Palóczy László, s ugy hiszszük, nem sérthet senkit nemzetgyülésünk legjelesebbjei közöl is azon nyilt állitásunk, hogy főkép az ismert körülmények közt, jobb választást nem is tehettek volna." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1961. december 1.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Ghyczy Kálmán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ghyczy Kálmán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ghyczy Kálmán
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1235x1557 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella