D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vasarnapi_ujsag_1861_07_pix_Oldal_7_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Veszprém város
B e s o r o l á s i   c í m : Veszprém város
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 8. évf. 52. sz. (1861. december 29.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Veszprém
G e o N a m e s I d : 3042929
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Veszprém város.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "...Veszprém városa a Balaton és Bakony közt elterülő vidék legnevezetesebb pontja, s egyike hazánk legrégibb városainak, mely már őseink bejövetelekor fennállott s Sz. István korában nagy virágzásnak indult. Ezen király alatt lett a királyné rendes lakhelyévé; püspökséget, káptalant, apáczazárdát és külön szabadalmakat nyert. Itt neveltetett Imre herczeg is. Gizella királyné után is több magyar királyné lakott itt; s tudva van, hogy a veszprémi püspökök eleitől fogva a "királyné kanezellárjai" voltak s azok megkoronázása is az ő jogaik közé tartozott. - A török idők alatt e város is sokat szenvedett s lakosai több izben vitézül tüntették ki magukat. - A legelső magyar tudományos egyetem itt állott fel a XIII. században, s akkor szünt meg, midőn Nagy Lajos a pécsi egyetemet állitotta fel.
Ámbár Veszprém város, külső tekintetben is mindinkább az ujabb kor jelleméhez simult, mindazáltal azon városainkhoz tartozik, melyben a régiség s az ódon jellem leginkább meglátszik. Épületei között nevezetesebb: a Gizella-kápolna, a püspöki templom s az alatta elterülő katakombák (kripták); a szép izléssel épült püspöki palota; a kanonokok lakásai, a gymnasium, a vármegyeháza, a sz. ferencziek és kegyesrendiek klastroma s temploma; a várral átelleni hegyen csinos ref. és evang. templom, zsinagóga stb. Az angol kisasszonyok nem régiben épült csinos zárdáját és templomát minap külön mutattuk be (V. U. f. é. 48 szám).
A városnak u. n. vár-része kősziklás hegyen emelkedik ki s ennek barna falai s bástyái körül a legszebb ujdonépitésü magánházak s középületek tünnek elő - mint azt mellékelt; képünk mutatja." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. december 29.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Veszprém
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Veszprém
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Veszprém
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lakat Imre: A Veszprémi Vár bejárata ... Veszprém Castle entrance ...
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2820x1594 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella