D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_09_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Priesznitz emléke
B e s o r o l á s i   c í m : Priesznitz emléke
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-24
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 5. sz. (1856. február 3.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Priesznitz emléke.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az éjszaki sark közén belül, egy kis folyó mentében, melly határt szab Svédhon s a Finn megyék között, Ofver Tornéo és Mattarengi falvak szomszédságában emelkedik Ava-saxa, egy hatszáz lábnyi magas halom, mellyet a földirások, czimzéseikkel nem igen fösvénykedve, hegynek kereszteltek. Itt történt, hogy 1732. évben Maupertius, franczia tudós, Onthier barátjának társaságában a párisi tudományos társulatnak megbizásából megelenvén a reá bizott méréseket végbe vitte; nagy bámultára az együgyü svéd gazdáknak, kik sem az idegent, sem mérő eszközeit nem ismerve, - midőn jelenségét maguknak máskép megmagyarázni nem birták, őt boszorkányosnak hirdetik. - Hetven évvel később Swanberg, hires svéd csillagász, szinte e helyet választá kisérleteinek s méréseinek pontjául, ugy hogy e halomra kettős fényt halmozott a tudomány. E halom azonban földirati fekvése miatt szinte még nagyobb mértékben nevezetes. - Köztudomásu dolog, hogy az északi tájak télen hónapokon át sem látnak napvilágot, - nyáron azonban folytonos napfényben ragyognak. - A sarkhoz minél közelebb fekszik valamelly hely, téli éjei ép ugy mint nyári nappalai annál hosszabbak. Spitzbergenben a nap egy egész holnapon át a láthatár felett ragyog, s ekkor sincs éj, nincs alkonyodás. - Ava-saxan ez minden évben csak egyszer junius 28-án történik, melly időben Mattarengi és Ofwer Tornéo falvakban sajátlagos élénkség uralkodik. Gazdag s fényes öltönyöket látni ekkor e kis falvak szurtos viskói között, aranyak ragyognak a hosszu fenyő asztalokon, miken különben éven át alig fordul meg ritka tüneményként egy-egy ezüst tallér, s a világ valamennyi nyelvét hallhatni akkor, hol különben holnapokon át csak a svéd hegylakó szilárd és nyers nyelve hangzik. - Ekkor svéd Norveghonból Oroszország s Európa legdélibb tartományaiból számos utas érkezik, s ritkán esik, hogy közöttük ne volna egy-egy kóbor angol különcz, ki, miután karácson ünnepét Rómában tölti, Ava-saxara utazott, hogy lássa életében az éjnélküli nappalt. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. február 3.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ava-saxa s az éjféli nap
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1573x1639 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter