D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_15_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Nemzeti Museum Pesten
B e s o r o l á s i   c í m : Nemzeti Museum Pesten
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : épület
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 8. sz. (1856. februárius 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Művészettörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : homlokzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : múzeum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Nemzeti Museum Pesten.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kik talán kevésbé ismerik ezen egyik legnevezetesebb hazai intézetünket, szükségesnek tartjuk lapunk tisztelt olvasóival röviden megismertetni. Halhatatlan gróf Széchényi Ferencz, ama tündöklő hazafi gróf Széchényi István dicső édes atyja, átlátván azt, hogy nem elég most már a magyarnak csupán mezei gazdálkodással foglalatoskodni, s a harczban érdemlett babérokat szerezni, de hogy a világ többi népeivel versenyezhessen s ezektől maga tulajdon kárával el ne maradjon, szükség hogy a tudományosságban, művészetben s iparban is haladjon. E szemponttól vezéreltetve még 1802-ik évben gazdag gyűjteményét, melyet kivált Európa szerte tett tudományos utazásaiban szerzett, úgymint könyveket, kéziratokat, földabroszokat, képeket, ritkaságokat, czimereket, pecséteket, később gazdag érem-(pénz) gyűjteményét a haza oltárára letévén, ez által nemzeti museumunkat alapította. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. februárius 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A budapesti Nemzeti Múzeum (XIX. sz.)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2702x1810 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter