D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_17_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : A hógörgeteg
B e s o r o l á s i   c í m : Hógörgeteg
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-07-30
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : esemény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 9. sz. (1856. mártius 2.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Meteorológia
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Természetjárás, hegymászás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : természeti katasztrófa
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : életkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lavina
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Helvetia
G e o N a m e s I d : 2658434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Svájc
G e o N a m e s I d : 2658434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A hógörgeteg.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hazánkban kevesebb alkalom van e nagyszerű természeti jelenetek láthatására, legfeljebb a magas Kárpátok alatt s a székely és oláh havasok között fordulnak elő a hógörgetegek. Otthonosak ezek a helvécziai örök hó lepte jéghegyek vidékein, a hol számtalanszor egész vidékeket betemetnek néhány pillanat alatt, s házakat és népes falvakat törnek össze. Ha a magas hegytetőkön véletlenül valami kis hótömeg megindul s elkezd a lejtőn aláfelé gurulni; útközben mindenütt felszedi a havat, mindig nagyobb, hatalmasabb gomolylyá válik, keresztül töri magát a legsűrűbb erdőkön, a legnagyobb fákat pozdorjaként zúzva össze. Jaj azon emberi hajléknak, melynek ily gördülő hótömeg útját veszi; azt egy pillanat összetöri, darabjait tovább ragadva magával, s ha a lakosok a közelgő zörejre eleve el nem futottak, azokat is örökre eltemeti; míg végre valami völgybe lezuhanva, azt magasra betölti s néha még három azt, ha a rövid nyár nem bírta elolvasztani. Helvéczia lakói minden órában ki vannak téve e rettentő csapásnak ,és mégis ugy szeretik szülötte földüket; hát te magyar ember, ki nyugodtan hajtod le fejedet, ha munkában kifáradtál, ne szeretnéd-e azt az áldott földet, mely szivesebben termi a kenyeret, mint Helvéczia hegyei a halált? (Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. mártius 2.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Helvetia
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1175x1826 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter