D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1856_pix_page_66_kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Afrikai embervadászat
B e s o r o l á s i   c í m : Afrikai embervadászat
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-06
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 3. évf. 40. sz. (1856. october 5.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bennszülött
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Afrika
G e o N a m e s I d : 6255146
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Afrikai embervadászat
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1848 mártius 12-én vonultunk fel felső Nil völgyén Fa-Zoglos raérhetlen erdein keresztül. Az ut járatlan volt, emberi kéz soha nem tört itt ösvényt. Az utat még járhatlanabbá teszik bizonyos bozótfák, mellyeknek össze vissza nőtt ágaik tömötten rakvák ragadozó madarak körmeihez hasonló tövisekkel. Míg ezen veszélyes, s fáradságos uton üggyel bajjal tovább hatoltunk, egy lovas és gyalogokból álló csapat tünt fel. Az egyiptomi egyenruhát viselő lovasok fegyverrel valának ellátva, s teve, ló- és szamárháton ültek. Midőn közelebb értünk a csapathoz, bámulattal vettem észre, hogy a gyalogok nyaka bókony, vagy völgyeit fa közé vala csíptetve, s egyik keze a bókonyhoz kötözve, melly a lovag nyergéhez vala erősítve. A bókony olly erősen szorult a szerencsétlen nyakához, hogy szűken vehetett lélekzetet.... (Forrás: Vasárnapi Ujság 1856. october 5.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Brazza gróf, az afrikai utazó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2523x1686 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 299 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Ipacs Eszter