D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kolozsvari_kalauz_07.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vashíd és Széky-palota
B e s o r o l á s i   c í m : Vashíd és Széky-palota
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Weinwurm
U t ó n é v : Antal
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1845-?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-18
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2013-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be kerülés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
A   t í p u s   n e v e : épület
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Kolozsvári kalauz
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Kolozsvári kalauz
S z e r z ő : szerk. és kiad. az Erdélyrészi Kárpátegyesület kolozsmegyei osztálya
M e g j e l e n é s : Kolozsvár : Gámán Ny., 1894
T í p u s : útikalauz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
M e g j e g y z é s : Róth András Lajostól.
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : köztér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kolozsvár
G e o N a m e s I d : 681290
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vashíd és Széky-palota.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A kolozsvári Széki-palota a Széchenyi tér (ma Mihai Viteazul tér) északnyugati sarkán áll, a Malom- (G. Bariţiu), a Dózsa György (Ferdinánd király) utca és a Szamos által körülhatárolt saroktelken. A palota egyike azon épületeknek, melyek a Dózsa György utcát a vonatállomás felé vezető egykori Ferencz József (korábban Nagy utca, ma Horea) úttal összekötő Szamos-híd sarkait szegélyezi. A vasút 1870-es kolozsvári megépülését követően hangsúlyos jelentőséget kapott a város Fő teréről a vonatállomásra, a Dózsa György és a Nagy utcán keresztül vezető útvonal. 1884-ben Debreczeni Balázs építész rendezési tervet írt ki Haller Károly polgármester felkérésére a fenti útvonal kiépítésére, modernizálására, mely lényegében egy új vashíd megépítést tűzte ki célul. A vonatállomás könnyebb megközelítése érdekében lebontották a Szamostól északra húzódó Zsidó utca házait, ezáltal kiszélesítették a Nagy utcát, majd 1889 májusában kétsávos vashíddal kötötték össze a Nagy utcát a Dózsa György utcával, melyet a város XVII. századi régi nagyhídja helyére építettek. A város vezetősége az 1890-es évek elején felhívást tett közzé a hídfő körüli bérházak építésére. Egy évtized leforgása alatt négy saroktornyos, többszintes reprezentatív saroképületből álló épületegyüttes épült a híd négy sarkára. Elsőként 1893-ban a Széki-palota készült el, ezt követte a délkeleti sarkon a neobarokk Babos-palota, majd 1900 körül fejezhették be az északi oldal két eklektikus épületét, az Elián- és a Bénig-palotát. A korszak szépen megkomponált városképi megoldásai közé tartozó együttes reprezentatív módon kötötte össze a régi városközpontot a modernizáció új vívmányának számító vasútállomással. (Forrás: Romániai Magyar Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kolozsvár : Ferencz József-út a Nagy Szamos-hiddal
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kolozsvári kalauz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1073x701 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn