D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 109-120_pix_oldal_2_kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : Leviathan óriás gőzhajó átmetszetének képe
B e s o r o l á s i   c í m : Leviathan óriás gőzhajó átmetszetének képe
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 10. sz. (1858. márczius 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Anyagtudományok, kohászat
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőzhajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Leviathan óriás gőzhajó átmetszetének képe
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "E nehéz test mélyen jár a vizben, azért a partoktól mindig tisztes távolban lesz kénytelen horgonyozni. A ki- beszállításra tehát folytonosan számos kisebb hajót vesz igénybe. E czélra oldalain 20 tengeri csónakot visz magával s két gőzöst, mellyek mindegyike 40 lóerővel bir. Ez utolsók a lapátkerekek mögött csüggnek, vész idején lót tétnek, hogy szükség esetében a vizre eresztetvén, azonnal szolgálatot tehessenek. Vizrebocsátása el volt hibázva, s 110,000 sterling fontnál (1,100,000 pft) többe került. Egy szakértő kiszámitá, hogy ha az kellő czélszerüséggel lett volna intézve, 30,000 sterling fontot meg lehetett volna gazdálkodni. Az egész hajó (500,000 sterling fontba (ű millió forintba) került és ugy számították, hogy még 100 ezer a további teljes felszerelésre elég lesz, de a mint látszik, máskép ütött ki a dolog. Egyébiránt az épittető társulatnak ezer módjában áll, a még szükséges pénzt előteremteni s a Leviathan e zátonyon aligha fog megfenekleni. " Forrás:( Vasárnapi Ujság (5. évf. 10. sz. (1858. márczius 7.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Leviathan óriás hajó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 3125x800 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet