D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 169-180_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rarey, az amerikai lószelidítő
B e s o r o l á s i   c í m : Rarey, az amerikai lószelidítő
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-15
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
M e g n e v e z é s : Állatvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 15. sz. (1858. április 11.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Állattan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : idomár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rarey, John Solomon (1827-1866)
V I A F I d : 3392192
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : állatszelídítés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Rarey, az amerikai lószelidítő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Csudás ügyességéről Windsorban az angol királyi istállókban is tett próbát, a királyné és udvara jelenlétében, mit aztán ismételt is a Buckingham palota lovaglótermében, hol a királyi családon és udvaron s Vilmos porosz herczegen kivül nagyszámú válogatott nézőség bámulta büvészetét. Első előadása alkalmával három lóval tett kísérletet. Ezek egyike olly vad volt, hogy vevője visszaadta, mert semmire sem használhatá. Rareyt is (igy nevezik a lószeliditőt), midőn hozzá közeledett, a ló rúgással, harapással fogadta. Erre a nézőket eltávozni kérte, s midőn mintegy negyed óra múlva visszatértek, nagy bámulásukra a lovat szalmán fekve s fejével az ülőfélben rádölleszkedő Rarey felé hajolva találták, ki aztán tályigát vett kezeibe s megkerülte azzal a lovat, de melly meg sem mozdult fekvő helyzetében. Más­nap már annyira ment az állat megjubászodása, hogy fekvés közben deszkát engedett támasztani hátára, és mellyen a tályigát föl- és letolták, anélkül, hogy a ló e közben csak meg is mozdult volna. Ezután háta megett dobot ver­tek, s vele szemközt hirtelen esernyőt nyitottak ki, de mindezekre legkisebb félelmet sem mutatott. " (Forrás: Vasárnapi Ujság, 5. évf. 15. sz. (1858. április 11.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : John Solomon Rarey
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A "suttogó" elnevezés eredete
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1750x1158 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet