D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 385-396_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Péczeli József
B e s o r o l á s i   c í m : Péczeli József
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-09-22
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 33. sz. (1858. augusztus 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Péczeli József (1750-1792)
V I A F I d : 54381964
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : prédikátor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : református
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelkész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Péczeli József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A ritka munkásság mellett, hasonlíthatlun honfiúi szerelem­től volt át meg áthatva Péczelink! Ez inditá arra, hogy nemzetünk­kel a jó franczia s angol munkákat megismertesse ennek tanúi a mesékkel kiadott beszéd s levelek is. Sokan voltak az ország nagyjai közöl, kik vele levelezés által gyakrabban érintkezének. őrizte 1828-ban csöndesen elnyugodott özvegye néhai Varjas Ka­talin, őrzik hálás szivü utódai az akkori nádor Sándor Leopoldnak, herczeg Kaunitznak, föhadvezér Hadiknak, gróf Telekieknek s más nagyoknak igen becses leveleit. Jó szive s felebaráti sze­retete csalhatlan bizonysága a Hervey sirhalmai" elé irott elő­ beszéd. Forrás: (Vasárnapi Ujság,5. évf. 33. sz. (1858. augusztus 15.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Apja Péczeli Imre református prédikátor volt, ki Pécelen (Pest megye) először mint nemesi birtokos élt, később elszegényedett és nejének nemes Konok Sárának szikszói birtoka s lelkészi jövedelméből élt. Született 1750-ben Putnokon (Gömör megye) atyja 1775. júniusban meghalt és édes anyjával Szikszóra költözött, hol tanulását kezdte 1767-ben anyja a debreceni evangélikus református kollégiumba küldte, május 1-jén a felsőbb osztályba vették fel. Mint debreceni diák értette a latin, zsidó és arab, valamint a francia, német és angol nyelvet s kellő jártasságra tett szert a világirodalomban, a mellett, hogy a több tárgyakban is állandóan legelső volt társai közt és kitűnő tehetségével, szorgalmával és egyéniségének ritka kedvességével mindenkinek szeretetét megnyerte. 1777. szeptember 20-ától 1778. május 20-áig a főiskola seniora volt. Már Debrecenbe jövetelekor azonnal megnyerte Varjas János tanárának rokonszenvét, ki mint második atyja, oktatója s tanácsadója segítette pályára. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Péczeli József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 762x1016 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet