D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 529-540_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gyöngyösi István
B e s o r o l á s i   c í m : Gyöngyösi István
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : 1620-1704
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-09-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 5. évf. 45. sz. (1858. november 7.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gyöngyösi István (1629-1704)
V I A F I d : 49218191
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 17. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gyöngyösi István
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A tizenhetedik század ezen ünnepelt költője született 1620-ban, aug. 5-kén, jó módú nemes családból. Iskolái végeztével, kamarási minőségben, akkori füleki kapitány, a hírneves Wesselényi Ferencz ud­varába került, s annak igen bizodalmas embere lett. Egy időre félbehagyott költői pályájának kezdete a Murányi Venus"-hoz irt előszavából kivehetöleg kora ifjúságára esik ugyan, azonban a fenmaradtak közöl legelső csak a ..Murányi Yénus- ismeretes, melly­nek éneklésére s fűzfára függesztett hegedője viszont fölvételére hős urának Murányvár lelkes asszonyá­val történt hires kalandja lelkesítette, s mellyért Szécsi Marian köl­tőt Babaluska gömörmegyei faluval ajándékozta meg. " Forrás: (Vasárnapi Ujság,5. évf. 45. sz. (1858. november 7.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jómódú katolikus nemesi családból származott, gondos nevelésben és tudományos képzésben részesült. Szülei korán meghaltak, így magára maradva kénytelen volt gondoskodni saját megélhetéséről.1653. január 4-én a rozsnyói tisztújítás alkalmával Gömör vármegye táblabírájának nevezték ki, 1658-ban pedig a füleki helyőrségnél lett segédbíró, id. gróf Koháry István főkapitánysága alatt. Ezen állásával nem volt megelégedve, fennmaradt levelében szűkös anyagi helyzetéről panaszkodik, s urától egy kis búzát kér segítség fejében.1659-ben már nős volt - házasságkötésének pontos időpontja nem ismert - mert ekkor Gömör megye jegyzőkönyvében nemes Békényi Zsófia mint felesége van megemlítve. Első házassága nem volt különösebben szerencsés. Négy gyermeke született, ezek közül Gábor később királyi tanácsos és a szepesi kamara titkára lett. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Assner Ferenc: Gyöngyösi István ifjabbkori arczképe
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gyöngyösi István (költő)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 750x967 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet