D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 109-120_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nagy Ignácz
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy Ignácz
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1810-1854.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 201310-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 10. sz. (1859. márczius 6.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szerkesztő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Nagy Ignác (1810-1854)
V I A F I d : 121393539
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : kulturális foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fordító
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Nagy Ignácz
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Megfeszített szorgalma s éjet-napot egybetevö lankadatlan munkássága egészségét legjobb korában aláásták s tönkre tették. Hosszas betegeskedés után meghalt 1854 márczius 19-én, 43 éves korában. Külsejét illetőleg középtermetű, gyenge egészségű s testal­katú férfiú volt, nem igen vonzó kifejezési! arczához szokni kellett, hogy rajta az ember gyakoribb érintkezés után az emel­kedett lélek cs tiszta kedély vonásait föllelhesse; hanem egyszer megismerve, tiszta jelleme, elmés és kedves társalgása számára őszinte becsülést s kedveltségét biztosítottak. Magán egyénisé­gére nézve békés, csendes temészetü, ember volt, kiből senki sem nézte volna ki a satyrának azon metsző élét, melly egész irodalmi működésén s főleg hirharangozói polémiáin keresztül húzódik. A fáradhatlan hü munkás időelötti halálát joggal sajnálhatja, az irodalom, és nemzeti nyelv minden igaz barátja. Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 10. sz. (1859. márczius 6.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Magyar Tudományos Akadémia 1840. szeptember 5-én választotta levelező tagjai sorába; a Kisfaludy Társaság tagja lett 1842. jan. 22., a társaság egyszersmind segédtitkárrá és pénztárnokká is megválasztotta, mely hivatalait 1845-ig viselte. A Nemzeti Színház drámabiráló választmányának is tagja volt. 1849 elején Budán maradt és a Pesti Hirlapnak volt levelezője, de a lap még jan. végén betiltatott. Ezután többnyire betegeskedve töltötte idejét, mígnem a májusi ostrom elől Soroksárra vonult és csak októberben költözött vissza Pestre; ekkor, mint nem kompromittált egyén, hírlapkiadási engedélyért folyamodott, azt meg is nyerte s a Hölgyfutár című szépirodalmi napilapot november 15-én meg is indította. Már ekkor ritkán hagyta el lakását, azonban míg betegsége, a hátgerincsorvadás, engedte, megszokott színházlátogatását folytatta. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy Ignácz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 704x969 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet