D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 229-240_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Állatok arczképcsarnoka
B e s o r o l á s i   c í m : Állatok arczképcsarnoka
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 20. sz. (1859. május 15.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Film, színház, előadóművészet
A l t é m a k ö r : Előadóművészet általában
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Szórakozás általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : állat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természetvédelem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : arckép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Állatok arcképcsarnoka I. Virginiai őz. 2. Pézsmadisznó. 3. Fülesbagoly. 4. Hiúz. 5. Gödény. 6. Daru. 7. Ráró vagy halászsas. 8. Farkas. 9. Grifmadár. 10. Leopárd. 11. Kétpupu teve. 12. Sakálfarkas. 13. Babos tolok. 14. Bivaly. 15 Ugrány. 16. Farkagom. 17. Fehérfejű ráró vagy halászsas. 1H. DámTsd. 19. Morga. 20. Fekete pirducz. 21. Barna karnyu majom. 22. Szakálas-keselyű. 23. ölyv-keselyű. 24. Szürkegém. 25. Ezüstfáczán.. 26. Vad­macska. 27. Szalagáz. 28. Láma. 29. Nyarga. 30. Csíkos dögész. 31. Parlagi sas. 32. Jeges róka. 33. Foltos dögész. 34. Fehér medve.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "6. A daru (Grus cinerea, der Kranich) vándormadár, tavaszszal észak­nak, őszszel délnek utazik mindig csapatban, melly V betüt képez, s mellynek csúcsa elől van. Könnyen megszelídül s különféle bohóságot betanul. 7. A közönséges ráró vagy halászsas (Sterna, gemeinerSeeadler) és 17. a fej ér fejű ráró vagy halászsas (weiszköpfiger Seeadler) nagy tavak s vizek körül él s szüntelen azok felett lebeg, hogy a magukat fölvető vagy magasan fentuszó halakat felkapkodja. 8. A farkas (canís lupus, der Wolf) Angliát kivéve, hol már régtől ki­irtották, egész Európában honos. Igen ismeretes, 16 évig él, gyakran a ku­tyával párzik, a nőstény 3-9 kölyket vet. 9. A grifmadár (kondorkeselyü, Vultur gryphus, der Kontúr) a ragadozó madarak legnagyobbika, feje és nyaka csupasz, a csőre tövén taraj van, kiterjesztett szárnya 10-14 lábnyi." (Forrás: Vasárnapi Ujság,6. évf. 20. sz. (1859. május 15.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Állatok arczképcsarnoka
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1440x1899 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet