D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 241-252_pix_oldal_3_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Léghajó-vaspálya a Rigi-hegyén
B e s o r o l á s i   c í m : Léghajó-vaspálya a Rigi-hegyén
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Sveiczban.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 21. sz. (1859. május 22.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Képzőművészet általában
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Repülés
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hegy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : léghajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : repülő szerkezet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A borsod-tapolcai meleg fürdő
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A találmányok korában élünk, minden nap, minden óra, uj meg uj ter­veket, javításokat szül, az ipar, tudomány és művészet egyik-másik ágában, ugy hogy azok följegyzése évenkint köteteket venne igénybe. Sohasem tud­hatjuk, hogy reggelre miféle uj találmányra ébredünk, melly a világot ismét át fogja alakítani, mint a gőzerő használatbavétele. Már azt hittük, s sokan ma is hiszik, hogy a vasutak által el van érve a közlekedés tökélyesűlésének netovábbja, pedig e hiedelem aligha nagy csalódáson nem épül. A gőzkocsinak sinutat kell épiteni, melly a hegyeken föl le nem jár egyenlő könnyűséggel, de még csak annyival sem, mint a ló- s ökörszekér! Továbbá a lerakott pár sínhez van kötve, csak ezen járhat, kelhet, e nélkül nem hasz­nálható, végre pedig csak a szárazföldön halad pályája, a tengerek s nagy tavak partjainál tovább nem haladhat." Forrás: (Vasárnapi Ujság 6. évf. 21. sz. (1859. május 22.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Legkedvezőbb légellenállása a merev falú léghajónak van. A léghajó előrehaladását általában motor által hajtott légcsavar biztosítja. A magassági kormányzást részben a kormányberendezés, illetve elmozdítható súlyok biztosítják. A nagy szerkezeti méretek miatt gyors közlekedésre nem alkalmas. Hátránya, hogy a le- és felszálláshoz többnyire különleges kikötésre van szükség. Az időjárás viszontagságait is nehezen bírja. Előnye viszont, hogy a levegőben maradáshoz csak minimális energiát igényel, csendes, motorja kevésbé környezetszennyező, mint egy repülőgépé, és nagy vagy kényes rakomány szállítására is alkalmas. (forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Léghajó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1967x1438 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet