D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 301-312_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Utikaland Mexikóba
B e s o r o l á s i   c í m : Utikaland Mexikóba
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-08
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 6. évf. 25. sz. (1859. junius 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Amerikai országok történelme
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lovaglás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakadék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : támadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : bika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Amerika
G e o N a m e s I d : 6252001
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Utikaland Mexikóban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Nem messze a tanyától egy csorda bikára akadtunk, miket nehány ranchero (tanyai ember) lóháton őrzött. A milly ártatlanok e hatlmas állatok csoportosan, ép olly veszedelmesekegyenkint. Ezt itt a bikaviadalokban naponkint lehet tapasztalni. A fővárosban csoportosan hajtják őket keresztül a legnépesb utczákon, a nélkül, hogy belőle valami veszély támadna; mihelyt azonban a bika magát egyedül látja, azonnal fölébred benne a viaskodási viszketeg, s vadul bömbölve keres magának ellenfelet, hogy vele megbirkózzék. E tulajdonságáról csakhamar saját tapasztalásomból is meggyőződtem.Egy órai erős lovaglás után elértük az erdőt, mellyen keresztül szűk ösvény vezet, e keskeny ut mellett mindkét felül óriási fák, mindenféle bokrok és futónövények áthatlan falat képeznek. Alig haladtam félórányira e sürü lombolyoón, midőn egyszerre egy lovagot pillantottam meg csekély távolra magam előtt. A lovag nyeregkápájához egy hosszu szij vala erősitve, mellynek hátulsó vége egy körülbelől 15 lépésnyire utána jövő bika szarvához volt kötve. A vad marha orrán is szij volt keresztülhuzva, mellynek hátulsó végét egy másik ranchero tartá nyeregkápájához kötve, ugy hogy a bikának a két ranchéro közt épen a középen kellett ballagnia.Ezen emberek már messziről kiáltottak nekem, hogy térnék vissza, ha magamat veszélynek kitenni nem akarom, mert ugy mondák, nagyon gonosz természetü az a bika, mellyet vezetnek.Igaz, hogy e keskeny ősvényen a kitérés fölötte bajos volt; de minthogy nem igen volt kedvem ugyanazon utat még egszer megtenni; kiálték a rancheróknak, hogy tartsák keményen a bikát, mert meg akarom kisérteni mellette elhaladni. Lovamat, melly a bika megpillantására már remegni kezdett, ovatosan szoritottam, mint csak lehetett, az ősvény egyik oldalához, miközben előrelátásból hosszu kardomat is kirántottam. Alig haladtam nehány lépést előre, midőn a bika megpillantott. Most tompa bömbölést hallatott, aztán dühös rántással a szijat, mellyen a lovagok vezették, elszakitván, szegzett szarvakkal rohant ellenem." Forrás: (Vasárnapi Ujság 6. évf. 25. sz. (1859. junius 19.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Utikaland Mexikóban
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mexikó
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1768x1085 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet