D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 241-252_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csermák, a magyar zenész
B e s o r o l á s i   c í m : Csermák, a magyar zenész
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 21. sz. (1860. május 20.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : sírkő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zeneművész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Csermák Antal György (1774-1822)
V I A F I d : 29955617
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csermák Antal sírköve a veszprémi temetőben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Csermák átalában kedvelt ember volt Veszprémben, de ennek daczára mégis nyomorban élt, barátainak törekvései, őt jobb állapotra segiteni, sikeretlenné valának. De jóakarói még sem hagyák el a szerencsétlen művészt, mert midőn egyszer megbetegedett, közbenjárásukra a polgári kórházba vitetett, hol aztán meg is halt. Szépen, tisztességesen, zenével temettetett el az egyházi zenekar tagjai által. Sirkövét adakozás utján a megyei urak emeltették. Végül még csak annyit kell megjegyeznünk, hogy egyik jónevü fiatalabb regényirónk közelebb a kalandor művésznek eseményekben, örömekben, szenvedésekben gazdag életét választá regénye tárgyául. A négy kötetre terjedő mű készen van s kiadóra vár. Bár mielőbb ez is, mint hazai emlékeink s nevezetes embereink egyik megörökitője, a közönség kezébe jutna!" (Forrás:Vasárnapi Ujság 7. évf. 21. sz. (1860. május 20.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Miként gyermekkorát, úgy fiatalságát is homály fedi. Egyes életrajzi források szerint 1790 körül Bécsben dolgozott hegedűtanárként, 1795-ben a pest-budai magyar nemzeti színtársulat első hegedűse volt. Ugyanabban az évben hangversenyt is rendezett a színházban. A következő évben megvált a színháztól ezután egy-egy vendégszerető nemesi kúrián él hosszabb-rövidebb ideig. A verbunkos zenét akkor szerette meg, amikor Gödöllőn Grassalkovich Antal vendégeként Bihari Jánost, a kor legendás, cigány származású magyar hegedűvirtuózát hallhatta játszani.(Forrás:Wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csermák, a magyar zenész
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Csermák Antal György
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 818x1058 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet