D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 309-320_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Költők ünnepei Füreden és Niklán
B e s o r o l á s i   c í m : Költők ünnepei Füreden és Niklán
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Június 11- és 14-én.)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 26. sz. (1860. junius 24.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kisfaludy Sándor (1772-1844)
V I A F I d : 7437344
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kisfaludy Sándor emlékszobra B.-Füreden
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Kisfaludy-ünnep roppant embertömeget varázsolt az ország minden részéről Balaton-Füredre. A megyék küldöttségei, a tud. Akademia képviselői, s az aristokratia számos tagja, fényessé tevék azt. Junius 11-én délelőtt tiz órakor már 10 ezer ember örömriadása fogadta a Kisfaludy gőzösön megérkezett somogyi ujabb vendégeket, kiknek kiszállása után a vendégsereg párosan vonult elláthatlan sorban a füredi kath. templomba, hol Oszterhuber János veszprémi kanonok tartá a fényes isten-tiszteletet. Füred egyik legszebb helyén, honnét a Balaton tükörére s a beszédes Tihanyra nyilik kilátás, két öl magas simitott gránit talapzaton áll Kisfaludy Sándor életnagyságúnál jóval nagyobb szobra. Nem messze tőle árnyékos fák látszanak fürtei felé nyujtani fris koszorút. Istenitisztelet után ide huzódott a roppant néptömeg ágyuropogás, s a Szózat zengése között, melyet a dalárda kezdett el, de az egész nép énekelt teljes harmoniával." (Forrás:Vasárnapi Ujság 7. évf. 26. sz. (1860. junius 24.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kisfaludy semmi kedvet nem érzett a jogászkodásra, s azon év tavaszán katonának állt be az Erdélyben állomásozó Lipót-huszárezredbe. 1793. január 5-én kinevezték a testőrséghez Zala vármegye részéről. Bécsben a tanulmányai mellett a szórakozásból s a víg életből is kivette részét. Franciául és olaszul tanult. Volt egy olasz ideálja is: Salvatore Vigano, a balett reformátorának neje, nagy szenvedéllyel olvasgatta a világirodalom remekeit; rajzolt, zenélt, képtárakat, színházakat látogatott és ismeretséget kötött Bécs íróival és művészi nevezetességeivel, valamint az ott lakó magyar írókkal: Göröggel, Kerekessel, Sándor Istvánnal, Péteri Takáts Józseffel és Batsányi Jánossal. Martinovics Ignác apát mindent elkövetett, hogy őt társaságába vonhassa; de Kisfaludy folyton idegenkedett tőle, míg végre engedve sokszori kérésének, zenés estélyei egyikére csakugyan elígérkezett, de Martinovicsot ugyanaz nap elfogták.(Forrás:Wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Költők ünnepei Füreden és Niklán
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Kisfaludy Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1044x1424 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet