D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 605-616_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ifj. Mailáth György
B e s o r o l á s i   c í m : Ifj. Mailáth György
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 50. sz. (1860. deczember 9.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politika általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Történelem általában
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Mailáth György, ifj. (1818-1883)
V I A F I d : 232626036
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : országbíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felsőház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Magyar Tudományos Akadémia (Budapest)
M i n ő s í t ő : intézmény
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ifj. Mailáth György
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az országgyülés után Baranyamegye administrátorává neveztetett ki, de legközelebbi évben hat hónapi szabadsággal külföldre utazott. Bejárta Német-, Belga-, Holland-, Franczia- s Angolországokat; figyelmét különösen a közélet mozzanataira, s a törvényhozások működésére forditá. Tapasztalási vágyainak kedvezett a szerencse is, miután Francziaországban azon érdekes és heves vitáknak lehetett tanuja, miket Thiers az ellenzéki élén vivott Guizot minisztériuma ellen. Angolhonban pedig azon nagyszerü küzdelmeknek volt fáradhatlan s lelkesült tanuja, melyek a gabnatörvények eltörléséhez vezettek. A magyar főur előtt nyitva állván a kizáróbb angol körök is, és saját fényes talentoma egyenjogu viszonyba hozván őt a legelőkelőbb pártvezérekkel, ezen történeti fontosságu mozgalom titkos szövevényeibe is be lőn avatva; s annak tanulsága nem is kerülte ki figyelmét annak, ki maga is konservativ létére reformok kivitelén töprendkedék, ki jó magyar létére a horvátokat pártolá, ki az aristokratiához tartozván, menten tartá szellemét a rendi gyengeségektől." Forrás: (Vasárnapi Ujság,7. évf. 50. sz. (1860. deczember 9.))
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Aláírta 1851-ben a huszonnégyek emlékiratát, valamint a 140 aláírással a királynak 1857-ben átnyújtott kérvényt. Bach bukása után gróf Rechberg felszólítására gróf Dessewffy Emillel, báró Jósikával és gróf Szécsennel az akkor birodalmi tanácsba is belépett, mely alkalommal a magyar nemzet jogait védelmező és a fennálló rendszer hibáit ostorozó szónoklatai nagy feltűnést keltetettek. Az 1860-ban beállott fordulattal Magyarország tárnokává neveztetett ki és 2100 forinttal a Magyar Tudományos Akadémia alapítója lett. Nagy része volt az október diploma létrejöttében; nagy érdeme, hogy felsőbb körökben a kedélyek kiengesztelésére hatott és általában jó jelnek vették, midőn Mailáth 1865-ben magyar udvari főkancellár lett. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ifj. Mailáth György
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mailáth György (országbíró, 1818-1883)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 900x1074 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet