D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 617-628_pix_oldal_2_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Hattyu-alaku hajó Angliában
B e s o r o l á s i   c í m : Hattyu-alaku hajó Angliában
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-10-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 7. évf. 51. sz. (1860. deczember 16.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Hajózás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vízi jármű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengeri hajó
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Anglia
G e o N a m e s I d : 2643743
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Hattyu-alaku hajó Angliában
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A hattyu hosszasága 17 láb 6 hüvelyk, szélessége 7 láb 6 hüvelyk, magassága, aljától hát a legmagasb pontjáig 7 láb 3 hüvelyk. Még egyes apróságokban is hasonlit e hajó a hattyuhoz. Nyaka a vizszin fölött 16 lábnyira szépen görbülve emelkedik. A madár szárnyát a vitorlák képezik, melyek tetszés szerint kifeszithetők s lebocsáthatók. A hajó alja két sajkából áll, s közöttök egy hosszú gömbölyded lyukon keresztül a viznek szabad folyása van, miáltal a hajó nemcsak egyenes állást nyer, kivált, ha zátonyra akad, a mi az Exében nem ritkaság, hanem egyuttal ment az elsülyedés veszélyétől, igy tehát valóságos mentősajka. Alul két aczél evezője is van, melyek az uszó lábak helyét pótolják. Ezek emeltyü által hozatnak mozgásba, mint a fecskendők s négy embernek adnak dolgot. Ezeken kivül a hajó haladása közönséges evező által gyorsitható, s még egy haluszályhoz hasonlitó evező is használható e czélra" Forrás: (Vasárnapi Ujság,7. évf. 51. sz. (1860. deczember 16.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hattyu-alaku hajó Angliában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 901x1107 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet