D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 001-036_pix_oldal_1_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Id. báró Wesselényi Miklós és Cserei Heléna
B e s o r o l á s i   c í m : Id. báró Wesselényi Miklós és Cserei Heléna
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 1. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Wesselényi Miklós (1750-1809)
V I A F I d : 55607960
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Cserei Heléna (1754-1831)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Id. báró Wesselényi Miklós és Cserei Heléna
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A szebeni zárda védfalai közül ragadott el egy növendéket, kit nőül vett (1777.). Wesselényi életéről bármily halvány rajzot is alig lehetne adni a nélkül, hogy ez őrangyaláról, a szeretet, türelem és szenvedés mintaképéről ne emlékezzünk. Cserei Heléna, az iró és udv. tanácsos Cserei Farkas leánya, a szépség, női hűség és lélekerő ritka példánya volt. Gyermekkorát a nagyszebeni Orsolya-zárdában tölté, hol az ó és ujabb nyelvekben és tudományokban nagy előmenetelt tett, s mindenek-felett korán beleszokott a türelem és lemondásba. Családi köre, főleg testvérének, a Krasznán lakó nyug. őrnagy ifj. Cserei Farkasnak barátsága, már gyermekkorában megismerteié vele a férfit,kinek lovagkori jelleme a zárda magányában ábrándos lelkének eszménye lön. Mint szerető nő,férjének mestere lett, kivel magas szelleme és rendkívüli műveltsége által helyrepótoltatta ifjúkori mulasztásait." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 1. sz..)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Tizenkilenc éves korában a kolozsvári kollégium padjaiból kilépve állt be katonának. Édesanyja halálakor, 25 éves korában már kapitány. Kolozsváron ismerkedett meg a székely kisnemesi származású Cserei Helénával, Cserei Farkas udvari kancellári tanácsos lányával. Az ismeretségből szerelem, abból pedig házasság lett. Mivel eltérő felekezethez tartoztak (Wesselényi kálvinista volt, míg a Cserei család római katolikus), gyermekeik kötelező jelleggel római katolikusok lettek. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A zsibói kastély
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Id. Miklós és Cserei Heléna
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Egy jelenet idősb báró Wesselényi Miklós életéből
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1198x951 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet