D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 073-120_pix_oldal_10_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Kunszt József, kalocsai érsek
B e s o r o l á s i   c í m : Kunszt József, kalocsai érsek
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-11-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 10. sz.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : érsek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Kunszt József (1790-1866)
V I A F I d : 221209939
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyházi hivatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kunszt József
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az egész kalocsai vidék mélyen érezte egy teljes gymnázium szükségét. Kunszt József érseké e téren is az érdem, hogy a hiányon bőkezüen segitett s most már egy 8 osztályu főgymnázium s egy jól felszerelt konviktus fogadja magába Kalocsán a tanuló ifjuságot. A gymnázium nagyszerü uj épülete csaknem egészen ujra épült s a régiből csak igen csekély rész használtatott fel. Hozzá van épitve egy igen diszes uj templom is. Mindezekre, s a gymnáziummal öszszeköttetésben levö konviktusra Kunszt József 200,000 ftnyi alapitványt tett. Csak igy lett lehetséges, hogy a gymnáziumban egy tanuló egész évre nem fizet többet tandij fejében, mint 5 ftot, s a konviktusban egy növendék ellátása nem kerül többe, mint összesen 150 forintba." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1865. 12. évf. 10. sz.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : 1852. május 15-én kalocsai érsek lett. Kalocsán 1850-ben új nőnevelő intézetet építtetett. A kalocsai négy osztályú gimnáziumot főgimnáziummá emelte s 1860-ban az épületet ujjá alakította és a vele összekötött konviktusra 200 000 forint alapítványt tett. A Magyar Tudományos Akadémiának 10 000 forintot adott. 1863-ban Kalocsán tartományi zsinatot tartott. Ő felsége valóságos belső titkos tanácsosi méltóságra emelte, 1854. április 22-én a Lipót császári lovagrend-, 1863-ban a Szent István-rend nagykeresztjével diszítette fel és végre a királyi hétszemélyes tábla segédbírájává nevezte ki. 1860-ban a Magyar Nemzeti Múzeumnak régi műkincseket ajándékozott. Meghalt 1866. január 5-én Pesten szélütés következtében. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Kunszt József
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 899x981 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet