D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 002-048_pix_oldal_08_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vastemplomok
B e s o r o l á s i   c í m : Vastemplomok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-12-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 3. sz. január 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : imaház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Uj vastemplom Dünaburgban
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Tudjuk, hogy Északamerikában a vasházak már régóta divatban vannak, melyeket egyes részekre szét lehet bontani, s a mikor a tulajdonosaiknak tetszik, egyik helyről a másikra szállíthatók. Midőn néhány évvel ezelőtt az orosz fővárosban Sz. Pétervárott, egy nyilvános téren egy csoport kereskedői fabódé porrá égett, akkor itt is azon gondolatra jöttek, hogy az újonnan fölépített kőbódék mellé vasból készített bódékat állítsanak, hogy a város azon részét a tűzi szerencsétlenség ellen jobban biztosítsák. A kisérlet teljesen sikerülvén, a vállalkozó építészek és mérnökök egy lépéssel azonnal tovább mentek. Most már nemcsak kisebb házakra terjedt ki figyelmök, hanem már vastemplomok előállítására is készítettek terveket." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1867. 14. évf. 3. sz. január 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Dünaburg
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1238x1633 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet