D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 485-568_pix_oldal_18_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az egyetemi növénykert
B e s o r o l á s i   c í m : Egyetemi növénykert
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-11
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 41. sz. október 10.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emléktábla
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emlékhely
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kert
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Endlicher és Unger emléke a pesti füvészkertben
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Tovább haladva, jobb felől nyárfák, örökké rezgő lombjaikkal, s köztök a fehér molyhos levelei topolyákkal találkozunk, melyeknek árnyában már messzire látható egy görög stylu habos márvány emlék, közepén égy földgolyón álló aranyozott sassal, melynek csőrében babér koszorú, kiterjesztett szárnyúi alatt pedig Endlichor és Unger arczképe van bevésve . ..Endlicher és Unger! micsoda nevek ezek? ez a két név gyanús és ismeretlen, mit keresnek ezek itt? egy hatalmas sas védszárnyai alatt, míg a két elfeledett magyar füvésznek egy bodzafa árnyéka is alig jut amott valahol hátrább. A magyarázatot megadni e szokott kérdésre valóban nehéz, de azért igaztalanok volnánk, ha e magyar intézetben ellenszenvvel néznénk amaz idegen hangzású neveket, mert az a két . . . . er egyikének birtokosa, a derék Endlicher ép ugy hazánk fia volt, mint ama más kettő, s társával Unger, bécsi tanárral együtt ép ugy fáradoztak a növénytanban a Jussieu-féle, u. n. természetes rendszer meghonosításában, mint ama két régibb úttörő, a Linné-féle mesterséges rendszer mellett. Méltó tehát, hogy mindkettőnek legyen meg az elismerés.." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1869. 16. évf. 41. sz. október 10.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Füvészkert (Budapest)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1379x969 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet