D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 529-612_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Gambetta
B e s o r o l á s i   c í m : Gambetta
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-20
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 43. sz. október 23.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Írott sajtó
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : újságíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Gambetta, Léon (1838-1882)
V I A F I d : 61559644
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gambetta
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Még csak egy éve, hogy emlegetik nevét. Obscurus ember volt mindaddig, mig a Baudin ügy szinre nem került. Baudin, a nemzetgyülés tagja, egyik első rendű hőse volt a barrikádoknak 1851-ben, a mikor is decz. 2-kán a császári államcsiny golyója homlokon találta egy torlasz tetején. Ennek akartak síremléket állitani s országos aláirási nyitottak a republikánus lapok, mire oly tömeges, valóságos demonstratív jellegü aláirás történt, hogy a császárság komolyan tarthatott töle, hogy az ár átcsap feje fölött. Közbelépett a rendőrség, az aláírást betiltották, a begyült összegeket, lefoglalták s az aláírók és gyüjtők ellen pört inditottak. Gambetta volt. a védő ügyvéd s védbeszédével, melyet 1868. deczemberben tartott, egyszerre magára vonta a világ figyelmét. Egy óra alatt hires ember lett s 1869-ben képviselőnek választatott roppant szavazattöbbséggel Páris elsö választó kerületében és Marseilleben." (FORRÁS: Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 43. sz. október 23.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A február 8-án végbement választásokon kilenc mandátumot kapott, ezek közül az elzászit fogadta el, és a bordeaux-i nemzetgyűlésen a békekötést ellenezte. Fáradozásait nem koszorúzta siker, mindazonáltal a haza védelmezése és hadi hírneve körül kifejtett tevékenységének emléke mélyen bevésődött a franciák szívébe, akik 1871 óta benne látták a reváns utáni vágy megtestesülését. E szándékait azonban Gambetta az első években bölcsen titkolta. Mint a Köztársasági Unió (Union Républicaine) alapítója és vezére, valamint a République française újság főszerkesztője, lankadatlanul küzdött a monarchisták, különösen a gyűlölt bonapartisták ellen, akiket minden alkalommal vérig ostorozott. 1871-től 1873-ig erős agitációt fejtett ki a nemzetgyűlés feloszlatása iránt. Thiers elnök bukása (1873. május 24.) után azonban felismerte, hogy ezzel csak a monarchisták malmára hajtja a vizet, ezután mérsékletesebb és nyugodtabb mederbe terelte a közvéleményt, és közreműködött az 1875 februári alkotmány megalkotásában. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Léon Gambetta
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1053x1230 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet