D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 613-683_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Balogh Péter
B e s o r o l á s i   c í m : Balogh Péter
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1792-1870)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-21
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2006
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 49. sz. deczember 4.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Balogh Péter (1792-1870)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : püspök
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katolikus pap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : főpap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Visszanyervén a protestáns egyház a maga jogos állását, megválaszthatta super intendenseit is. A tiszántuli, természetesen, a maga erős bajnokát Balogh Pétert emelte a superintendensi székbe, megjutalmazván őt bátorságáért és hüségéért a legnagyobb kitüntetéssel, mely protestáns papnak részébe juthat. A debreczeni egyház pedig nem tűrhetvén, hogy ne az ö kebelében és lelkészei közül legyen a superintendens: a Szoboszhi halála óta ürességben hagyott elsö papi állomására meghívta a megválasztott superintendenst. Balogh Péter azóta debreczeni papi lakában s superintendensi hivatala gondjai közt, köztisztelet- és szeretetnek örülve, munkás csöndben élte napjait, nem ismerve más pihenést a kötelesség óráiból, mint ha egyetlen fiától származott kisded unokái térdeire csimpajkózva, mint repkényágak a vén fatörzsre,vidámságukkal szétverték kissé gondjait." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 49. sz. deczember 4.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A gimnáziumi pályát 1804 óta a debreceni főiskolában végezte. 1809-ben felsőbb tudományokat kezdett folytatni, mire 1815-ben a második grammatikai osztály köztanítójává választották. 1818-ban a karcagi iskola igazgatója lett. 1821-ben politikai pályára lépett és Pesten felesküdött a királyi tábla jegyzőjévé. Ezután tiszteletesi pályára tért, és Bécsbe utazott; külföldi egyetemre az akkori szigorú tilalom miatt nem mehetett, a protestáns teológiai intézet látogatása miatt egy évet Bécsben töltött. 1822 tavaszán visszatért hazájába, a nagyszalontai gyülekezet hívta meg lelkésznek. 1832-ben az egyházmegye esperese, 1855-ben helyettes, 1860. május 15-én pedig a tiszántúli református egyházkerület valóságos püspöke lett. A pátens idejében a püspökök közt ő vitte az ellenállásban a vezérszerepet. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh Péter (püspök)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 862x933 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet