D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 117-176_pix_oldal_10_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Darwin Robert Károly
B e s o r o l á s i   c í m : Darwin Robert Károly
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 13. sz. márczius 26.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tudós
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : természettudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Darwin, Charles (1809-1882)
V I A F I d : 27063124
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : evolúció
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : törzsfejlődés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Nagy-Britannia
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Darwin Robert Károly
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Egyébiránt meg kell vallani, hogy ugy tudományos, mint gyakorlati tekintetben sok oly következtetést szoktak levonni a darwini tételekből, melyek még mindig -nélkülözik a higgadt kritika itéletét, és a melyeknek, hogy szinte igazságokul fogadtathassanak el, még sok ujabb tényleges bizonyságra van szükségük; másfelöl azonban azt is el kell ismernünk, hogy alaptételei, pl. a fajok keletkezését és a körülmények átalakító hatását illetőleg elég régiek arra, hogy teljes bizalmunk lehessen irántok, mivel mint maga Darwin is elismeri, alaptanai nem ujak, nem is ö általa voltak először felállítva, hanem ugyanazok, melyek a tudomány terén a franczia forradalommal egyidejüleg merültek fel, a mint azt Lamark, Göthe, Geoffroy St. Hilaire, Buffon, Wels és mások munkái bizonyitják." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 13. sz. márczius 26.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Pontosabban szólva nem teljesen zárta a fiókjába a kéziratot. A Voyage of the Beagle (A Beagle utazása) második, általa 1845-ben kibővített kiadásában különböző helyeken elszórva, Darwin egy sor kiegészítést tett. Howard Gruber kimutatta, hogy a két kiadást összehasonlítva könnyen azonosíthatók ezek az újonnan beszúrt bekezdések. Ha ezeket a betoldásokat kiemeljük a második kiadásból, és megfelelően összerendezzük őket, akkor összeáll az a tanulmány, amely csaknem minden gondolatát összegzi a természetes kiválasztódás által irányított evolúcióval kapcsolatban. Az egyetlen magyarázat az lehet erre, hogy Darwint nyugtalanította az utókor, és saját elsőbbségének biztosítása. Ha időközben valaki előállt volna ugyanezekkel a gondolatokkal, akkor rámutathatott volna a beszúrt bekezdésekből összeálló kísértettanulmányra, igazolva, hogy ezeket a gondolatokat ő vetette először papírra. Időközben arról is megpróbált gondoskodni, hogy ha egyszer rászánja magát tanulmánya publikálására, akkor könnyebben elfogadják, ezért úgy határozott, hogy biológusként is megpróbál hírnevet szerezni magának. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Charles Darwin
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 856x982 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet