D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 177-244_pix_oldal_04_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tegetthoff altengernagy
B e s o r o l á s i   c í m : Tegetthoff altengernagy
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1827-1871)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-25
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 16. sz. április 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Tegetthoff, Wilhelm von (1827-1871)
V I A F I d : 11491945
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : tengerészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : haditengerészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hadihajózás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tegetthoff
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : " A nagy diadal után fél év múlva az a hír szárnyalt felőle, hogy az udvari körök kegyét elvesztette. Való volt-e ez, s ha igen-, mi okból eredt, idáig sincs földerítve, de az bizonyos, és Tegetthoff népszerűségéről tanúskodik, miszerint e hir a közvéleményben átalános megbotránkozást szült. Hivatalos előadás szerint 1866. végén Tegetthoff, miután már négy évig viselt parancsnokságot nyilt tengeren, fölmentetését kérte a parancsnokságtól és szabad idejét utazásra használta föl Amerikába, hol nagy kitüntetésekkel fogadták. A következő évben Miksa császár holttestének haza szállitásával bízatott meg, s ugyanez évben a bécsi felsőház örökös tagjává és a hadügyminisztérium tengerészeti osztályának főnökévé lön kinevezve, egyszersmind az egész osztrák cs. k. tengerész had főparancsnoksága is reá ruháztatván." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 16. sz. április 16.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Dánia ellen elért közös győzelem ellenére fennmaradtak a porosz-osztrák ellentétek, a Német Szövetségen belüli vezető szerep követelése miatt. 1866-ban Poroszország Olaszországgal szövetkezett Ausztria ellen. A segítség fejében Bismarck kancellár az Osztrák Császársághoz tartozó Velencét az olaszoknak ígérte. Az 1866. július 3-i königgrätzi csatavesztés nyomán az Itáliában állomásozó osztrák haderőt Bécs védelmére kellett átcsoportosítani. Az Adriai-tenger osztrák partvidékének védelme a hadiflottára maradt. Az olaszok egyik fontos célja az 1866. június 20-27 között szárazföldön elszenvedett vereségeik kiegyenlítésére a dalmát partoknál fekvő Lissa-sziget (ma: Vis, Horvátország) elfoglalása volt. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wilhelm von Tegetthoff
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 897x956 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet