D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 313-376_pix_oldal_02_kep_0004.jpg
C Í M 
F ő c í m : A párisi városház égése
B e s o r o l á s i   c í m : Párisi városház égése
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-27
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 25. sz. junius 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : híd
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűzoltóság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tűz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : városháza
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : utcakép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : folyóvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Franciaország
G e o N a m e s I d : 3017382
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A párisi városház (Hotel de Ville) égése
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "1837-ben nagyban kibővítették, s az ujonnan emelt épületeknek mind megadták az eredeti stylt, Ugy hogy ujabb időben elálmélkodva állt meg az idegen ez egyszerü, de imposans műve előtt az emberi kéznek. Háromszáz tizenkilencz évig állt ez épület s tanuja volt az ez idő óta történt följegyzisre méltó párisi események majd mindegyikének. Francziaország több fejedelme a Hotel de Viliében tartá nászünnepélyét, mely alkalmakkor a fellobogózott, felfüzérezett épület mindig tündéri fényben uszott. 1789 ben, mikor a Bastillet bevették, a nép a Hotel de Viliét szállotta meg, s az akkori Commune itt tartá összejöveteleit és üléseit. Öt évvel reá ez a ház volt az, melyben magát Robespierre kivégezte. 1830-ban Lafayette ennek az épületnek az erkélyéről mutatta be az összegyűlt népnek Lajos Fülöpöt, a polgár királyt." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 25. sz. junius 18.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Paris
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1604x1229 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet