D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 377-436_pix_oldal_13_kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Scott Walter
B e s o r o l á s i   c í m : Scott Walter
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1771-1832)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-01-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : arckép
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 34. sz. augusztus 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Scott, Walter, Sir (1771-1832)
V I A F I d : 95207079
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : író
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerző
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18-19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Scott Walter
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Néhány német ballada fordítása által figyelmet gerjesztvén irodalmi körökben, elhatározta összegyűjteni az ó-skót balladákat, melyek nagy része soha sem volt még összegyűjtve s kinyomtatva, de még egész frisseségben élt a skót parti- és hegylakók emlékezetében. Gyűjteménye átalános tetszéssel fogadtatott s megalapitotta irodalmi nevét. Kevéssel arra megnősülvén, s neje után is csinos birtokra tevén szert, egyszersmind nejének befolyásos rokonai utján jövedelmes, de kevés teendőjü hivatali állást is nyervén, nyugodtan szentelhette magát legfőbb, sőt egyedüli szenvedélyének: a költészetnek. Barátjával, Ballantyne Jánossal szövetségre lépett, illetőleg pénzt tettek össze s emennek neve alatt, de közös jövedelemre nyomdát s kiadói üzletet állítottak." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 34. sz. augusztus 20.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Akkor fordul el a verses elbeszéléstől, mikor feltűnik vetélytársa, Byron. Új műfajt alkot a történelmi regény megteremtésével, világhírét is ennek köszönheti. Regényei középpontjában nem a történelem, hanem a regényes szerelem áll. Mindez azonban határozott, hiteles történelmi háttér megrajzolásával, korfestéssel jár. Tipikus eszköze a sajátságosan romantikus elem: a csoda (wonder), az a csoda, amit a hősök annak hisznek. Scott meglehetősen régészi beállítottságú volt, szenvedélyesen gyűjtötte a különböző középkori tárgyakat, tanulmányozta a szokásokat. Az emberek lelki életének leírásával azonban még nem foglalkozott. (Forrás:wikipedia)
K A P C S O L A T O K  F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
O l d a l a k   s z á m a : 1
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 881x995 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet