D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 065_140_pix_Oldal_03_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Memnon-szobrok
B e s o r o l á s i   c í m : Memnon-szobrok
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 6. sz. februárius 11.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Afrikai országok történelme
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : egyiptológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : ókori Egyiptom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : bálvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Memnon-szobrok holdvilágnál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Memnon Tithonnak és Eosnak (Aurora) fia, Aethiopia királya volt. Mikor sógora Priamos, Ilion (Trója) királya, Görögország fejedelmeivel harczban állott, segítségül hivta Memnont és hogy kérelmének annál több sikere legyen, egy arany szőlővesszőt küldött neki. Memnon el is ment Ilionba, hol nagyszerű hőstetteket vitt véghez, sőt még a rettenetes Achillcst is megsebesité, ki azonban őt később n megölte. A vigasztalhatatlan Eos kérte Zeuszt (Jupiter), hogy fiát oly kitüntetésben részesítse, milyenben hős még sohasem részesült. E kérelmére az istenek királya Memnon hamvait fekete Ölyvökké változtatta, melyek minden őszszel vissza szállongnak az elesett hős sírjához és ott egymással viaskodva Ilion ostromát újból előadják, vagy miként a görögök beszélték halotti játék okát ünnepelnek. E szárnyasok a görög hitregészet irtóztató Memnon madarai. A szeretett halott hangját pedig a búsongó anya e szoborba bűvölé. Mihelyt a rózsa ujjú Eos a láthatáron megjelenik, fiának szobrából siró, panaszos hangok hallatszanak. Ugyan-e hangok hallhatók naplementekor." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 6. sz. februárius 11.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Memnón-kolosszusok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2491x1694 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet