D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 065_140_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Balogh János
B e s o r o l á s i   c í m : Balogh János
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1796-1872)
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : metsző
B e s o r o l á s i   n é v : Rusz
U t ó n é v : Károly
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1813-1864?
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-03
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 7. sz. februárius 18.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Balogh János (1796-1872)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : politikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : államférfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : diplomata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Balogh János
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ekkor népszerűsége még inkább nőtt s azt megérdemelni is igyekezett, ö volt az, ki az akkor szerény távollevői követ, Kossuth Lajos első föllépését észrevéve s öt barátjává fogadá. 1842 -45 között, daczára előbbi fogadalmainak, hogy hivatalt soha nem vállal, Barsmegye alispánja lett, oly hivatal, melynek elnyeréseért akkor százezreket költöttek. Ez nem tetszett barátainak. Azzal kezdte gyanúsítani a közvélemény, hogy adminisztrátori állás után vágyik, mi előbbi szabadelvű törekvésével oly disszonancziában állott, hogy e föltevés csak nehezen indokolható. Egy életrajzírója azt mondja, hogy rászorult, mert a költséges élet, a korteskedés megrongálta egykor dús vagyoni helyzetét. De ez egy iró is, kortársa és személyes ismerőse, azt állítja róla, hogy könnyelműnek igen, de alacsonynak nem tapasztalta." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 7. sz. februárius 18.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Szeptember 28-án jelen volt Lamberg Ferenc pest-budai hajóhídon történt meggyilkolásánál. A későbbi vizsgálat alapján az osztrák hatóságok a gyilkosság tényleges elkövetőjének Kolosy Györgyöt, azonban felbujtónak, a gyilkosságért morálisan felelősnek Balogh Jánost tartották. Tényleges szerepe az egymásnak ellentmondó tanúvallomások alapján nem állapítható meg, bizonyítható azonban, hogy az események után igyekezett távol maradni a fővárostól. Először a fősereg táborába ment, majd onnan Csány László, a feldunai hadtest kormánybiztosa Székesfehérvárra küldte, hogy az ott állomásozó Franz Begg honvéd őrnagy hadoszlopánál szerezzen híreket Karl Roth vezérőrnagy horvát csapatainak mozdulatairól, illetve hollétéről. Csány tudni akarta, nem fenyeget-e az a veszély, hogy Roth serege oldalról beleütközik a magyar sereg főoszlopába. Balogh jelen volt a táci ütközetnél, majd október 5-én Bogdanovich Vilibáld torontáli képviselővel ő vitte Perczel Mór jelentését a fővárosba, és másnap beszámolt tapasztalatairól az országgyűlésnek. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Balogh János (politikus, 1796-1872)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 855x927 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet