D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 217_288_pix_Oldal_04_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : Morse Sámuel
B e s o r o l á s i   c í m : Morse Sámuel
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (1791-1872)
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 19. sz. május 12.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszet
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Morse, Samuel (1791-1872)
V I A F I d : 2530161
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : feltaláló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felfedező
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : találmány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszaki foglalkozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : értelmiség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Morse Sámuel
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Pedig hírnevének sorsa ekkor már el volt döntve és pedig más irányban. Életében a forduló pont akkor állott be, mikor Európából hazájába visszatérendő, 1832. őszén Havre-ben a Sully nevű szállító hajóra lépett. E hajón értelmes, mivelt társaságra talált, s mindenek fölött a hajó kapitánya Marshall ur kitűnő képzettségű s szellemdús ember volt. A tengeri ut hosszadalmas volt. Volt elég idő a társalgás és vitatkozás minden lehető tárgyait kimeríteni. A villanydelejes folyamok közül legutóbb tett fölfedezések is szóba jöttek.) A beszélgetők egyike könnyedén odaveti, hogy jövend idő, mikor e villanyfolyam az emberi gondolat leghatalmasb közege leend, csak az áttétel eszközét kell kitalálni. Ez elejtett és senki által figyelembe nem vett észrevételt a Morse szelleme megragadta. Mint a syrakusai nagy mértanár, ö is, s véletlenül találta meg, a mit öt év óta keresett." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 19. sz. május 12.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Morse Charlestownban, Boston közelében, Massachusetts államban, az Amerikai Egyesült Államokban született, Jedidiah Morse kálvinista lelkész és Elizabeth Ann Breese Morse első gyermekeként. Nem tudós, hanem (festő)művész volt, méghozzá képzett. Andoverben a Phillip's Akadémián tanult, majd 1810-ben diplomát szerzett a Yale Egyetemen. 1811-től 1815-ig Angliában élt, majd a következő tíz évet vándorművészként töltötte különösen a portrékért rajongott. 1832-ben tért vissza Amerikába, a New York-i Egyetemen (University of New York) mint a festés és rajzolás professzora dolgozott. Az elektromágnesekről egy hazafelé tartó hajón hallott, s ezek után maga is elkezdett foglalkozni a művészettől távol álló témával, s ez volt az első lépés az elektromos telegráf felé. Morse-ra leginkább az általa kidolgozott kódrendszer (Morse-kód) miatt emlékeznek, és nem a műszere miatt, ami először lehetővé tette ennek használatát. (Forrás: wikipedia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Samuel Morse
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1075x1192 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet