D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 289_364_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg
C Í M 
F ő c í m : A fővárosi Duna-szabályozás
B e s o r o l á s i   c í m : Fővárosi Duna-szabályozás
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 24. sz. junius 16.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Közlekedés, szállítás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : építészeti tervrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : szabályozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Budapest közti Duna-szabályozás tervrajza a soroksári ágnál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A Duna további része a Gellért-hegyig mindkét felől a két város által van meghatározva. Szintúgy a Gellért-hegytől (Budán a sáros-fürdőtől, Pesten a só-tértől) kezdve is a Duna mostani medrében marad, csak hogy itt is tetemesen összeszoritva. Végre a Gellért-hegy alatti Dunarész szabályozásának kiegészítését s mintegy befejezését a soroksári Duna-ág elzárása képezi. A tervnek eme része, mely az ugy nevezett Kis-Dunának teljes elzáratását javasolja, oly sok mindenféle érdekbe ütközött, hogy, hir szerint, a kormány hajlandónak mutatkozik az eredeti tervtől eltérőleg egy hajókázható zsilip épitésére, melyen a közlekedés továbbra is akadálytalanul fenntartható legyen. E részben a kormány még nem határozott véglegesen, de remélhető, hogy a soroksári Duna-ág mellett fekvő községeket, melyekre nézve a viziut fönmaradása biztos és jó száraz utak hiányában valóságos életkérdés, jogos kérelmeikkel nem fogják visszautasítani." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 24. sz. junius 16.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A Duna szabályozása
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1774x1197 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet