D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 137_206_pix_Oldal_13_Kep_0002.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vámbéry közép-ázsiai utazásaiból
B e s o r o l á s i   c í m : Vámbéry közép-ázsiai utazásaiból
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-17
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi újság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 16. sz. április 20.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tatárok
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfi
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó :
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : török népek
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Üzbegisztán
G e o N a m e s I d : 1512440
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Lófuttatás a menyasszonyával a tatároknál
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Még az nap külön futárt menesztettek el s másnap reggel jókor az emirnek három tisztje jött oda, fontos bürokratikus arczkifejezessél, megvenni rajtunk a vámot, de kivált híreket kapni magunkról s a szomszéd országokról. Első volt a podgyász. A hadzsik tarisznyáiban többnyire mekkai szent olvasók, medinai datolya, trengisztáni kis tükrök, gyüszük, kések s ollók, bagdadi fésűk és persa nádtollak voltak. Noha váltig állították, hogy a bokharai emir (Allah éltesse százhúsz esztendeig!) a tádzsiktól sohasem vesz vámot, a vámszedő mégsem zavartatta magát, hanem minden egyes tárgyat följegyzett. Én két más koldussal együtt végül maradtam a vámszedő szemembe nézett s aztán nevetve mondta: mutassam meg táskámat, mert mi (evvel valószínűleg az európaiakra czélzott, engem is annak tartván) mindig szép dolgokat hordunk magunkkal. Nekem épen jó kedvein volt, fejemen dervis vagy inkább bohócz-sipkám s a ravasz bokharait félbeszakitva, mondtam neki. hogy bizony vannak szép dolgaim; mit akar előbb látni, ingó vagy ingatlan vagyonomat?" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 16. sz. április 20.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Buhara
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tatárok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1244x742 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet