D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 425_494_pix_Oldal_07_Kep_0002a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Két karlista vezér
B e s o r o l á s i   c í m : Két karlista vezér
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-02-23
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 38. sz. szeptember 21.
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadvezér
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : katona
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Alfonso Carlos (San Jaime: herceg) (1849-1936)
V I A F I d : 88768661
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Don Alfonso
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A kataloniai karlisták tulajdonképeni fővezére most Saballs, mert Don Alfonso, Don Karl, fivére, csak névleg mondható a hadsereg főnökének. Az infáns jelenleg 23 éves fiatal ember minden katonai képzettség és tapasztalás nélkül! De bátorsága és bátyja érdekéhez való ragaszkodása a rajongással határos. Óriás termetével ott látható mindig, a hol nagy a veszély s harczol és küzd oroszlán módra, mi katonái ragaszkodását határtalan lelkesedéssé fokozza legújabban 11,000-ből álló csapatot szervezett. A mi személyes tulajdonain kivül a nép és katonák előtt a rendkívüliség színében tünteti föl, az gyönyörű, fiatal neje, Donna Mária de las Nieres, ki lóháton, felfegyverkezve kiséri férjét minden csatáiban, minden veszély közé mint egy amazon s a különben is bigot karlista csapatok előtt valóságos szentnek tűnik fel, olyannak, mint a francziák előtt Jeanne d'Arc, az orleansi szűz lehetett." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1873. 20. évf. 38. sz. szeptember 21.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vasárnapi Ujság
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 855x967 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 199 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet